ປະຊາຊົນ 100 ກວ່າຄອບຄົວ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ

386

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆແບບຍືນຍົງຢູ່ເຂດສີພັນດອນ ໄລຍະສອງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2017 ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນໄດ້ 21 ວັງ, ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານເພື່ອຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ແລະ ລາດຕະເວນໜ້ານໍ້າໄດ້ 8 ທີມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງສາມາດສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມດ້ານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ 114 ຄອບຄົວ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຫາລ້ຽງຄອບຄົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນການຫາປາໃນນໍ້າຂອງເປັນອາຊີບຫຼັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາລາວ ( WWF – Laos ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການ “ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆແບບຍືນຍົງຢູ່ເຂດສີພັນດອນໄລຍະ 2 ” ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ກວມເອົາເມືອງໂຂງ ແລະ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນຈໍານວນ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ເປັນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເຊິ່ງກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການລວມມີ: ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການລາດຕະເວນໜ້ານໍ້າ, ສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ, ສະໜັບສະໜູນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນເຂດສີພັນດອນ, ປູກຈິດສໍານຶກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກການສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນ ຈໍານວນ 21 ວັງ, ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂັ້ນບ້ານເພື່ອຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ແລະ ລາດຕະເວນໜ້ານໍ້າໄດ້ທັງໝົດ 8 ທີມ ໃນສອງເມືອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມດ້ານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ກັບ 114 ຄອບຄົວ ເພື່ອພັດທະນາ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການລິເລີ່ມຫາລ້ຽງຄອບຄົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຫາປາໃນນໍ້າຂອງເປັນອາຊີບຫຼັກອີກດ້ວຍ.

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆແບບຍືນຍົງຢູ່ເຂດສີພັນດອນ ແມ່ນໂຄງການໄລຍະທີ 2, ສືບຕໍ່ຈາກໂຄງການໄລຍະທີ 1 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລະຫວ່າງປີ 2012 ຫາ 2016 ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແລະ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ມີຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນຫ້ອງການຫຼັກຮ່ວມກັບທີມງານ ໂຄງການກໍຄືອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາລາວ ( WWF – Laos ) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກະຊວງເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ.

ທ່ານ ແຫຼ້ ປະຊາຊົນບ້ານນາ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໜຶ່ງໃນຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄອບຄົວຕົນເອງປ່ຽນຈາກການຫາປາໃນນໍ້າຂອງ ມາສຸມໃສ່ການລ້ຽງເປັດ – ໄກ່ ແລະ ລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າທີ່ທາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງຕົນເອງກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການລ້ຽງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາປະມານສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ການໄປຫາປາໃນນໍ້າຂອງຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເພາະເຖິງໄປກໍບໍ່ໄດ້ດີຄືເມື່ອກ່ອນພ້ອມຫັນມາລ້ຽງເປັດ – ໄກ່ແທນ. ທັງນີ້, ໃນບໍ່ດົນມານີ້ຍັງໄດ້ລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນລູກປາເກືອບ 4.000 ໂຕ, ສ່ວນແນວພັນເປັດທີ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍພັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍເຊິ່ງນອກຈາກຈະບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວແລ້ວ ຍັງຂາຍໄດ້ເກືອບ 100 ໂຕ ໃນເວລາໜຶ່ງປີກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສົ່ງແນວພັນຄືນໃຫ້ກັບໂຄງການ ເພື່ອໄປໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນລ້ຽງຕໍ່ອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ