ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ລົງນາມກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບຄຳມ່ວນ ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

761

ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2019 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານທ້ອງຖິ່ນແບບຍືນຍົງ ສຳລັບຂະແໜງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດການພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU ) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຳລັບຂະແໜງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ 3 ປີທຳອິດ ( ເດືອນ 10 ປີ 2016 ຫາ ເດືອນ 10 ປີ 2019 ) ໄດ້ສີ້ນສຸດລົງໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ. ເປັນກຽດລົງນາມເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສະ ບັບໃໝ່ນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະທ່ານ ນາງ ກໍຣິນ ອາເລຊຣາ ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2, ມີທ່ານຕາງໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານ – ຄູອາຈານ ແລະ ວິຊາການທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຳລັບຂະແໜງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, ທັງສອງຝ່າຍຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຖານະເປັນຄູຮ່ວມງານກັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານໃນຂະແໜງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໃນອານາຄົດ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສະໜອງໂອກາດການຈ້າງງານຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດປະກອບມີ: ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ – ການສອນຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ, ຂະແໜງກົນຈັກ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສຶກສາໄລຍະຍາວແກ່ນັກຮຽນເປັນເວລາ 3 ປີ ( 2019 – 2021 ), ສືບຕໍ່ສະນັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ອື່ນໆ ທັງນີ້ບໍລິລິສັດມີຄວາມມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືນີ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຂະບວນການຮຽນ – ການສອນ ຂອງວິທະຍາໄລໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ຈະສ້າງນັກຮຽນຈຳນວນ 100 ຄົນໃນແຕ່ລະປີສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີ່ມຈຳນວນແຮງງານທີ່ມີທັດສະ ແລະ ສີມື ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຕະຫລາດແຮງງານຂະແໜງໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.

ສຳລັບການຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນການປັບປຸງຫລັກສູດໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ, ການພັດທະນາປື້ມຄູ່ມືຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານລະບົບ SCADA, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ການສະໜອງທຶນການສຶກສາໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຝຶກງານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍ, ການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ.