ບໍລິສັດເບຍລາວ ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍບາງລາຍການຜະລິດຕະພັນຂອງເບຍລາວ

889

ໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ບໍລິສັດເບຍລາວ ອອກແຈ້ງການ ປັບປຸງລາຄາຂາຍບາງລາຍການຜະລິດຕະພັນຂອງເບຍລາວ ເນື່ອງຈາກຄ່າສະກຸນເງິນກີບໄດ້ຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປັດຈຸບັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການ, ບໍລິສັດເບຍລາວຈຳກັດ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ປະກອບກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມສູງຂື້ນ ນຳມາຊື້ງຂໍ້ແທ້ຈິງວ່າ ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງລາຄາຂາຍສິນຄ້າບາງລາຍການ ໂດຍໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ການປັບປຸງລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 4 ທັນວາ ປີ 2019 ຊື່ງການສັ່ງຊື້ທັງໝົດທີ່ອອກບິນຂາຍຂອງວັນທີ 4 ເດືອນ 12 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນເປັນໄປຕາມລາຄາໃໝ່ . ລາຍການທີ່ຈະມີການປັບປຸງລາຄາໃໝ່ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້