ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ ຜ່ານທະນາຄານໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2020

565

ທ່ານ ນາງ ວັນພອນ ພົມມະສອນ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການເງິນ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນຖືຄວາມສຳຄັນເປັນບຸລິມະສິດ; ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດສັນເຂົ້າໃນແຜນລາຍຈ່າຍປະຈຳອາທິດ ແລະ ໃນກໍລະນີແຜນລາຍຈ່າຍປະຈຳງວດຊັກຊ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານສາມາດປະກອບເອກະສານເພື່ອເບີກຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ. ຈາກນັ້ນຈິງປະກອບເອກະສານສະສາງບັນຊີພາຍຫຼັງເຮັດໃຫ້ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເປັນປົກກະຕິ.

ປະຈຸບັນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານສຳເລັດຮອດເດືອນພະຈິກ ແລະ ສືບຕໍ່ເບີກຈ່າຍເດືອນທັນວາໃຫ້ສຳເລັດ, ສໍາລັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສຳເລັດການເຄື່ອນເງິນດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຕາມແຜນຂາດດຸ່ນ 100% ໂດຍໄດ້ຈັດສັນທຸກແຫຼ່ງເງິນເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ເງິນອນະໂບຍາຍຕ່າງໆ. ຫຼາຍແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເອົາລາຍຮັບພາຍໃນຂອງແຂວງເພື່ອປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ໂດຍໂອນເຂົ້າບັນຊີບ້ວງດຸ່ນດ່ຽງເງິນເດືອນສະເພາະ.

ສ່ວນການເບີກຈ່າຍມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາຍ້ອນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສໍາລັບຂັ້ນເມືອງ ໃນຈຳນວນ 148 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານສໍາເລັດຈຳນວນ 137 ເມືອງ ແລະ ຍັງເບີກຈ່າຍເປັນເງິນສົດຈຳນວນ 11 ເມືອງ, ໃນຈຳນວນ 137 ເມືອງ ທີ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍຜ່ານໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຕູ້ ATM ຈຳນວນ 129 ເມືອງ, ສ່ວນອີກ 8 ເມືອງແມ່ນບໍ່ທັນມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຕູ້ ATM ຊຶ່ງບັນດາເມືອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ຫຼື ຕູ້ ATM ຂອງເມືອງທີ່ໃກ້ຄຽງ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເດີນທາງເພື່ອໄປຖອນເງິນແຕ່ລະຄັ້ງ;

ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍຜ່ານຕົວແທນ B-Come ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນຢູ່ 12 ເມືອງແມ່ນບໍ່ທັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຕົວແທນ B-Come ແລະ ພະນັກງານລັດຖະ ກອນຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. ພ້ອມກັນ,ການເກັບຄ່າທຳນຽມໃນການຖອນເງິນແຕ່ລະຄັ້ງມີມູນຄ່າສູງ, ຖ້າເກັບນໍາພະນັກງານລັດຖະກອນກໍເຫັນວ່າຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ຍັງມີ 5 ເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຕົວແທນ B-Come.

ຄຽງຄູ່ກັນນນີ້, ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້່າການຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3143/ກງ, ຖືເອົາການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອູດໜູນ -ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານທົ່ວປະເທດໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2020.