ປີ 2020 ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດສິນຄ້າຕ້ອງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ

502

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາການປູກຝັງຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ສະບັບເລກທີ 0361/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ມີນາ 2015.

ວິໄສທັດຂອງຂະແໜງການປູກຝັງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ: ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໝັ້ນຄົງ ຍຶນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງເນັ້ນການຜະລິດພຶດສະບຽງ ແລະ ພຶດສິນຄ້າ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນພຶດພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ມີຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເປົ້າໝາຍຍຸດທະຍາດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 6 ເປົ້າໝາຍລວມ ແລະ 2 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຮອດປີ 2020

6 ເປົ້າໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາການປູກຝັງ ຂອງ ສປປ ລາວມີຄື:

1 ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດກະສິກໍາສະອາດຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີ່ຍອມຮັບຂອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການຊຸກຍູ້ການຜະລິດພຶດສິນຄ້າບຸລິມະສິດ (ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ຢາສູບ,ກາເຟ ແລະ ສາລີອາຫານສັດ) ເພື່ອສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸໜຶ່ງຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

2 ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການປູກຟັງຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີລະບົບການປະສານງານແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຕາມພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການ, ຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍມີນິຕິກໍາເປັນບ່ອນອິງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

3 ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນກທີ່ຍອມຮັບຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນນີ້ ຕ້ອງສູ້ຊົນຜະລິດພຶດຕາມທິດກະສິກໍາສະອາດໃຫ້ກວມເອົາ 20% ຂອງເນື້ອທີ່ປູກພຶດພທົ່ວປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ເຄິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ

4 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານການປ້ອງກັນພຶດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດພຶດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າພຶດ, ຜະລິດຕະພັນພຶດກັນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປ້ອງກັນພຶດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພຶດ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພຶດ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຕາມຫຼັກການຂອງອົງການການຄ້າໂລກ

5 ກໍານົດເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດພຶດສະບຽງອາຫານ, ພຶດສິນຄ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ, ເອກະລັກວັດທະນະທໍາ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ ໃຈຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

6 ໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ  ໂດຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບການຜະລິດ,​ ການຈັດສັນນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າຢ່າງເໝາະສົມ ພ້ອມທັງກໍານົດມາດຕະການ ແລະ ສ້າງທ່າແຮງໃນການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສ່ວນ 2 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາຮອດປີ 2020 ມີຄື:

ການຜະລິດສະບຽງ: ຜະລິດເຂົ້າສານ 160 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ (280 ກິໂລເຂົ້າເປຶອກ/ຄົນ/ປີ), ທາດແປ້ງ 5 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ພຶດຜັກ 50 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ປະເພດຖົ່ວ-ງາແຫ້ງ 2 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ສາລີ 2.5 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ປະເພດພຶດເປັນຫົວ (ເຜືອກ, ມັນຕົ້ນ, ມັນດ້າງ, ແລະ ມັນຕ່າງໆ) 2.5 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ໝາກໄມ້ 30 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ນໍ້າຕານ 1 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ປະເພດນໍ້ມັນ 23 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. ໂດຍຜະລິດສະບຽບອາຫານທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້ ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເປຶອກລວມໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫຼຸດ 4.7 ລ້ານໂຕນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ 5%/ປີ (ໄດ້ຈາກການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ 2%  ແລະ ການຍົກຜະລິດຕະພາບ 3-3.5%), ຕາມອັດຕາສ່ວນເຂົ້າໜ້ຽວ 70% ແລະ ເຂົ້າຈ້າວ 30%. ໃນນີ້ ເປັນເຂົ້າສໍາລັບຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 2.5 ລ້ານໂຕນເຂົ້າເປຶອກ (ບໍລິໂພກ 2.1 ແລະ ຄັງແຮ່ເຂົ້າ 400,000 ໂຕນ ຊຶ່ງກຸ້ມໄດ້ 2-3 ເດືອນ), ແນວພັນເຂົ້າ 100,000 ໂຕນ, ສໍາລັບປຸງແຕ່ງພາຍໃນ 500,000 – 600,000 ໂຕນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 1 ລ້ານໂຕນ

ຜະລິດພຶດຜັກ, ຖົ່ວ-ງາ ແລະ ໝາກໄມ້ສໍາລັບບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ສາລີຫວານ 228,000 ໂຕນ, ເຜຶອກມັນ 304,000 ໂຕນ, ປະເພດໄມ້ໃຫ້ໝາກ 800,000 ໂຕນ ແລະ ພຶດຜັກອື່ນໆ 1.5 ລ້ານໂຕນ.

ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕິດພັນກັບການປັງປຸງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າສິຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດັ່ງນີ້:

ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1 ລ້ານໂຕນເຂົ້າເປຶອກ ໂດຍເພີ່ມສັດສ່ວນເຂົ້າຈ້າວກວດເອົາ 35% ໄປຄວບຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນເຂົ້າກໍ່າ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ການສົ່ງເສີມເຂົ້າພັນປັບປຸງໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າທ່າດອກຄໍາ, ເຂົ້າທ່າສະໂນ, ເຂົ້າໂພນງາມ ແລະ ເຂົ້າຫອມອື່ນໆ. ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຕາມາດຕະຖານກະສິກໍາ (GAP) ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສໍາລັບບັນດາ ທົ່ງພຽງນ້ອຍ ແລະ ທົ່ງພຽງກາງຂອງແຂວງພາກເໜືອ ແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ສປ ຈີນ ໂດຍນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ຕະຫຼາດຈີນຕ້ອງການ

ຊຸກຍູ້ການຜະລິດອາຫານສັດໃຫ້ໄດ້ 1.3 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ 120,000 ໂຕນ, ອ້ອຍ 2 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 1.5 ລ້ານໂຕນ, ແລະ ຖົ່ວເຫຼຶອງ 50,000 ໂຕນ.

ທີ່ມາ: ສູນຂໍ່ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ