ປ່ຽນຊື່ແລ້ວໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບ ປ່ຽນມາເປັນ ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

1589

ອີງຕາມ ຂ້ໍຕົກລົງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນຊື່ໂຮງໝໍ 103 ເປັນໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 4325/ກປທ, ລົງວັນທີ 7 ຕຸລາ 2019 ແລະ ອີງຕາມທີ່ຕັ້ງພາລະບົດບາດ, ຂອດເຂດ, ສິດ-ໜ້າທີ່ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງໝໍ ເຊິ່ງເປັນໂຮງໝໍຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກາຍເປັນໂຮງໝໍສູນກາງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ.

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນຊື່ ໂຮງໝໍ 103 ມາເປັນ ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ໜັງສືແຈ້ງາກນ ຈາກຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ