ຈົບອາຊີວະສຶກສາ 60% ສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ຕົນຮຽນມາ

343

ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເຜີຍແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຈົບດ້ານອາຊີວະສຶກສາ ປະມານ 2 ພັນກວ່າຄົນ. ໃນນັ້ນ, ສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ຕົນຮຽນມາ ກວມເອົາ 60% ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນປະກອບອາຊີບທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ, ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນເຮັດທຸລະກິດຕົນເອງ.

ທ່ານ ສາຍຄຳ ພັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະປັບຕົວເອງໃຫ້ມີອາຊີບໃດໜຶ່ງຕິດຕົວເພື່ອຈະໄປພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ເຮັດອາຊີບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ເພາະວ່າຖ້າຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາດເຮັດວຽກໜ້າດຽວໄດ້ມັນຈະບໍ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫາໄດ້ ມັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫຼາຍອາຊີບ, ຫຼາຍສາຂາ, ຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໄດ້. ໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງຄົນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ໃຫ້ຄົນມີອາຊີບ, ມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ, ມີຄວາມມັກໃນອາຊີບ.

ປັດຈຸບັນຜູ້ປົກຄອງຫັນມາສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຕົນເອງເຂົ້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນແຕ່ລະສົກຮຽນຈະມີນັກຮຽນຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນພວກເຮົາກໍມີນະໂຍບາຍ ໂດຍໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມ.ຕົ້ນ ສາມາດເຂົ້າມາຮຽນໄດ້ລະດັບຊັ້ນກາງ 3 ປີ ກໍຄື 9+3 ແລະ ຍັງມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຕໍ່ອີກ 2 ປີ ໄດ້ລະດັບຊັ້ນສູງ.

ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໃນສາຂາອາຊີບທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສາຂາວິຊາກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງຊ່ຽນ; ຊ່າງຈອດ, ການບໍລິການ ແລະ ສາຂາການໃຊ້ແຮງງານອື່ນໆ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜູນເງິນເບ້ຍລ້ຽງ 2 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ຕະຫຼອດໄລຍະການຮຽນ.

ສຳລັບກະແສແນວຄິດຂອງນັກສຶກສາ ຫຼື ຊາວໜຸ່ມທົ່ວໄປເລີ່ມເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນວິຊາຊີບຈະເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີອາຊີບຕິດຕົວ ແລະ ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ຫາເງິນໄດ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂກໍສາມາດສ້າງເປັນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບສາຂາການບໍລິການ, ຊ່າງສ້ອມແປງ, ຊ່າງແອ ແລະ ສາຂາອື່ນໆ.

ໃນແຕ່ລະປີພວກເຮົາມີນັກສຶກສາຈົບປະມານ 2.600 ຄົນ ບາງປີປະມານ 2.800 ຄົນ. ຜ່ານການຕິດຕາມນັກສຶກສາທີ່ຈົບອອກໄປແລ້ວ ເກືອບ 60% ແມ່ນມີວຽກເຮັດຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະ ແລະ ເກືອບ 15% ທີ່ເຮັດວຽກໃນວິຊາສະເພາະທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ປະມານ 5% ທີ່ເຮັດວຽກຕາມທຸລະກິດຄອບຄົວ ແລະ ປະມານ 15 – 20% ແມ່ນໄດ້ຮຽນຕໍ່ລະດັບສູງຂຶ້ນ.

ທ່ານກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 400 ບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ລົງຝຶກງານ ແລະ ມີບາງບໍລິສັດໄດ້ຕິດຕາມການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເກັ່ງເຮັດວຽກໄດ້ດີ ທາງບໍລິສັດໄດ້ຈອງຕົວເຂົ້າເຮັດວຽກນຳພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ, ບາງບໍລິສັດໄດ້ມາສຳພາດເອົານັກສຶກສາກັບທີ່, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍໃນສາຂາຊ່າງເຕັກນິກແມ່ນມີວຽກເຮັດເກືອບໝົດທຸກຄົນ.

ໃນມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານປີ 2019 ກໍານົດແຜນດຸນດ່ຽງແຮງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ 3 ຂະແໜງການ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາຫຼຸດລົງຈາກ 64,3% ໃຫ້ເຫຼືອ 64,1%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 12% ເປັນ 12,2% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ເທົ່າກັບ 23,7% ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາວ່າງງານຢູ່ໃນລະດັບ 2%.

[ ຂ່າວ: ແກ້ວ; ຮູບ: ວິລະສັກ ]

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ