ກົມທະບຽນລົບລ້າງໃບທະບຽນສາຫະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 18 ປ້ຳ

348

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລົບລ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 18 ປ້ຳ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ເນື່ອງຈາກໃບທະບຽບດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທຸລກິດໄດ້ ແລະ ໃນກໍລະນີລະເມີດຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຢາງເຂັມງວດ ຕາມມາດຕາ 212 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ມາດຕາ 297 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ.

ຖ້າຫາກວ່າ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດນຳເອົາໃບທະບຽບວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໄປນຳໃຊ້ ນອກຈາກຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມມາດຕາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ຈາກຜົນເສຍທີ່ຕົນສ້າງຂຶ້ນ.