ສກຈຮ ເອກພັດທະນາຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນ

302

ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ( ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຫຼື EMI ) ເປີດເຜີຍວ່າ: ໃນ 9 ເດືອນ 2019 ຜ່ານມາ ພວກເຮົາມີຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 96 ຕື້.  ນອກນີ້, ຍັງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດວາງແຜນດ້ານການເງິນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການພັດທະນາ 10 ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດຮຽນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ຫຼື ອີເອັມໄອ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສະຖາບັນການເງິນຂອງພວກເຮົາເປັນສະຖາບັນແຫ່ງທໍາອິດຂອງລາວພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2005 ແລະ ປັບປຸງໃນປີ 2008; ມາຮອດດຽວນີ້ ອີເອັມໄອ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນດ້ານການເງິນແບບໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມ, ມີຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກນໍາມາປັບໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ງວດທໍາອິດໃນເດືອນເມສາ ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ.

ເວົ້າສະເພາະໃນ 9 ເດືອນ 2019 ຜ່ານມາ ພວກເຮົາມີຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 96 ຕື້ ແລະ ມີຍອດເງິນຝາກຢູ່ 125 ຕື້ກີບ, ມີຈຳນວນຜູ້ຝາກເງິນ 101.516 ບັນຊີ ແລະ ມີ 13 ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດວາງແຜນດ້ານການເງິນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍການພັດທະນາ 10 ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດຮຽນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງພັດທະນາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນແກ່ເຍົາວະຊົນຢູ່ 65 ໂຮງຮຽນ ແລະ ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຫຼາຍກວ່າ 48.000 ຄົນ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງເປັນຜູ້ລິເລີ່ມການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພຈຸລະພາກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ປະພັນໄພລາວ ( AGL ) ໃຫ້ບໍລິການປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 15.000 ຄົນ. ພ້ອມນີ້, ຍັງສະໜອງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນວົງເງິນກູ້ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍອອກສະເລ່ຍຢູ່ປະມານ 13,8 ລ້ານກີບ. ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ.

[ ຂ່າວ – ຮູບ: ສົມສະຫວິນ ]

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ