ເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ

317

ຕະຫຼອດ 2 ອາທິດ ຫຼື 15 ວັນ ຂອງເດືອນຕຸລາ 2019 ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າເງິນກີບຍັງອ່ອນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນລະດັບ 293 ຫາ 296 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ທຽບໃສ່ກັບສະກຸນເງິນບາດ ແລະ 8.827 ກີບຕໍ່ໂດລາ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນນັກເສດຖະສາດຫຼາຍຄົນໄດ້ປະເມີນວ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຢູ່, ແຕ່ຈະອ່ອນຄ່າບໍ່ຫຼາຍເພາະໄດ້ແຮງຍູ້ຈາການສົ່ງອອກໃນທ້າຍປີ ເຊິ່ງຈະເປັນແນວໃດນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ເວົ້າສະເພາະອັດຕາແລກປ່ຽນໃນກາງເດືອນຕຸລາ 2019 ຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນວ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າໃນລະດັບ 294 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ໃນວັນທີ 1 – 3 ຕຸລາ ອ່ອນຄ່າຢູ່ທີ່ 293 ກີບຕໍ່ບາດ. ຈາກນັ້ນ, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງອີກຄັ້ງໃນລະດັບ 294 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ກ່ອນຈະອ່ອນຄ່າຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບ 295 ຫາ 296 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ.

ສ່ວນເງິນກີບອ່ອນຄ່າທຽບໃສ່ເງິນໂດລາໃນໄລຍະ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງຕາມຈັງຫວະເສດຖະກິດໂລກ ຢູ່ລະດັບ 8.824 ຫາ 8.831 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 16 ຕຸລາ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການອ່ອນຄ່າບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ກ້າວກະໂດດຫາກທຽບໃສ່ກັບເງິນບາດ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈທັງໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ, ສໍາລັບປັດໄຈພາຍນອກອາດເປັນຍ້ອນການສົ່ງອອກຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາໄຫຼເຂົ້າຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ລວມທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນບາດບໍ່ໃຫ້ແຂງຄ່າເກີນໄປ, ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການຖືຄອງພັນທະບັດຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີໄລຍະສັ້ນ ກໍເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນບາດແຂງຄ່າທຽບໃສ່ກັບໂດລາ.

ຂະນະທີ່ລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳຍ້ອນສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຊໍາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນແຕ່ລະປີສູງກວ່າຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຂອງລະບົບເສດຖະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າທ້າຍປີນີ້ເງິນກີບຈະກັບມາແຂງຄ່າ ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ກໍາລັງສໍາເລັດ ແລະ ບາງສ່ວນເລີ່ມຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກແລ້ວ ຫຼື ເຂື່ອນບາງແຫ່ງກໍໄດ້ສໍາເລັດການເຮັດສັນຍາຊື້ – ຂາຍໄຟແລ້ວເຊັ່ນກັນ.

ຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນ BCEL

ຂ່າວ: ສົມສະຫວິນ

ຫນັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ