ກະຊວງການເງິນ ແນະນໍາໃຫ້ອາສາສະໝັກໄປຊອກເຮັດວຽກໃໝ່

4273

ປັດຈຸບັນ ຂະແໜງການເງິນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມີພະນັກ ງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈໍານວນ 1.547 ຄົນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດວຽກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ, ຈໍານວນໜຶ່ງມີການຄອງຄອຍເຮັດວຽກເພື່ອລໍຖ້າໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ.

ຂະນະທີ່ໂກຕ້າຮັບໃນແຕ່ລະປີ ພັດຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຕົວຢ່າງປີ 2018 ຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ຮັບໂກຕ້າໃໝ່ຈໍານວນ 50 ຄົນ ແລະ ປີ 2019 ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 25ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຕົວເລກມີການຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ.

ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາສາສະໝັກຈໍານວນໜຶ່ງເຮັດວຽກມາຫຼາຍປີ ເຊັ່ນ, 3 ປີ, 5 ປີ, 8 ປີ ແລະ 10 ປີ ແລະ ອາສາສະໝັກຈໍານວນໜຶ່ງມີອາຍຸກາຍ 35 ປີ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການສະເໜີ ຫຼື ຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ເປັນອາສາສະໝັກມາຫຼາຍປີ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 3954/ກງ ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019 ໃຫ້ລຸລ່ວງພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ໄປຊອກຫາວຽກໃໝ່, ບໍ່ໃຫ້ຄອງຄອຍລໍຖ້າຕົວເລກໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ ຫຼື ໄປຍົກລະດັບການສຶກສາຕື່ມ.

ພາຍຫຼັງທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ຮັບໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ແລ້ວ ຈະໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງມາຢືນເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງເຂົ້າລັດຖະກອນໃໝ່ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ທີ່ມາ: ກະຊວງການເງິນ

ທີ່ມາ: KAPAO It ກະເປົ໋າ ໄອທີ