ພົບການເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກໂທສາຍດ່ວນ 1510

326

ກ້າວເຂົ້າປີທີ 4 ການເປີດສາຍດ່ວນປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 1510 ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນໂທເຂົ້າແຈ້ງບັນຫາທີ່ຖືກເອົາປຽບທາງການຄ້າ ເຊິ່ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບແມ່ນກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ສາຍ​ດ່ວນ 1510 ​ເປີດ​ໂຕ ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ມິຖຸນາ 2016 ​ ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ພະ​ແນ​ກປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ແຂ່ງຂັນ, ກົມ​ການ​ຄ້າ​ພາຍ​ໃນ, ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ. ​ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຮັບ​ຮ້ອງທຸກ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ ກ່ຽວກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ລົບ​ຈາກ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ສິນຄ້າ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ບໍ່​ໄດ້​ມາດຖານ, ບໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາ​ມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັນຍາ ຫຼື ການ​ເອົາ​ປຽບຂອງ​ຫົວໜ່ວຍທຸລະ​ກິດ ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ກົງ ​ແລະ ທາງ​ອ້ອມ​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ອິກດ້ວຍ.