ເສັ້ນທາງເລກທີ 1 ໄອ ອັດຕະປື-ເຊກອງ ນ້ຳຖ້ວມ 8 ຈຸດ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້

607

ຂໍລາຍງານສະພາບເສັ້ນທາງເລກທີ 1 ໄອ ອັດຕະປື-ເຊກອງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມີນຳ້ຖ້ວມຫລາຍຈຸດ

1.ຈຸດບ້ານທ່າຫີນ(ລົດຈັກ,ລົດກະບະສັນຈອນໄດ້ແຕ່ມີຄວາມສຽງ)

2.ຈຸດຫ້ວຍຊາຍຄູນ(ລົດຈັກ,ລົດກະບະ ແມ່ນບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ ລະດັບນຳ້ຖ້ວມສູງປະມານ 1ແມັດ)

3.ຈຸດໂຮງເລືອຍເກົ່າຫລັກ10(ລົດກະບະບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້)

4.ຈຸດຄອຍດ່ານເກັບເງີນເກົ່າ(ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້)

5.ຈຸດບ້ານໄຊໂພສີ ກມ 12+650 (ບໍສາມາດສັນຈອນໄດ້)

6.ຈຸດບ້ານໄຊໂພສີ ກມ 14+000 ( ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້)

7.ຈຸດຄອງລະບ່າຍນ້ຳຫ້ວຍເຫາະ ( ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້)

8.ຈຸດກມ39+000(ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້)

ຂໍ້ມູນສ່ວນຫນຶ່ງໄດ້ຈາກການສອບຖາມປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ,ສ່ວນຫນຶ່ງໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດຕົວຈິງ ມາຮອດ ເວລາ 9:00 ວັນທີ 5 ກັນຍາ ລະດັບນ້ຳ 17,77 ແມັດ