ກະຊວງການເງິນແຈ້ງການ ເຊີນປະມູນຂາຍພາຫະນະເກົ່າຂອງລັດ ເປີດຊ່ອງປະມູນ 19 ກັນຍານີ້

644

ອີງຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 2045/ຫກງ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019 ຂອງກະຊວງການເງິນ.

ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ການປະມູນ ລົດ ຮັບຊາບ, ປັດຈຸບັນ ກະຊວງການເງິນ ມີຈຸດປະສົງຢາກສະສາງພາຫະນະເກົ່າອອກ ຈຳນວນ 9 ຄັນ ດ້ວຍຮູບການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ.

ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມປະມູນແຂ່ງຂັນລາຄາ ສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ຊື້ຊອງປະມູນໄດ້ທີ່ພະແນກກວດກາ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ເບິ່ງລົດ ຕົວຈິງໄດ້ທີ່ເດີ່ນດ້ານຫລັງຂອງກະຊວງການເງິນ.

ການຂາຍຊອງປະມູນ ແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 28/8/2019 ຫາວັນທີ 18/9/2019 (ວັນ ແລະ ເວລາ ລັດຖະການ) ແລະ ຈະໄດ້ເປີດຊອງ ປະມູນ ໂດຍຊ່ອງໜ້າຄະນະກມະການ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວັນທີ 19/9/2019 ເວລາ 9:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ກະຊວງການເງິນ.