100 ກວ່າທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາຊັ້ນ 1

646

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດພິທີສອບເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາຊັ້ນ 1 ຂອງສານປະຊາຊົນທົ່ວປະທດ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝືກອົມຮົມຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຂວາງ ທະວີສັກ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາຈາກສານປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນທັງໝົດ 132 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ.

ການສອບເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ແລະ ກົດ  ໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາສະບັບປີ 2017 ທີ່ກຳນົດກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເປັນຜູ້ພິພາກສາຊັ້ນ 1 ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຕັດສີນຄະດີໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ.

ທ່ານ ບຸນຂວາງ ທະວີສັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອບ ເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແມ່ນພະນັກງານວິຊາການຂອງສານປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກວິຊາການກົດໝາຍຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ແລ້ວຜ່ານການຄັດເລືອກໃຫ້ມາຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຜູ້ຊ່ວຍພິພາກສາ 45 ວັນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາ ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າຄະດີ ຢູ່ສານປະຊາຊົນໃດໜຶ່ງ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ຫ້າວຫັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຕາມດຳລັດ 300 ແລະ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຫັນດີຂອງຄະນະປະທານສານ ປະຊາຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົ່ງເຂົ້າ ຮ່ວມສອບເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາ ເຊິ່ງຖືວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຜ່ານການ ປະຕິບັດວິຊາສະເພາະມາແລ້ວ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງຜູ້ພິພາກສາມີຄຸນນະພາບ.

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (ສປສສ)ໄດ້ອອກຄໍາ ແນະນໍາສະບັບເລກທີ06/ ສປສສລົງວັນທີ 9 ຕຸລາ2018ວ່າດ້ວຍການສອບເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາ ເປັນບອ່ນອີງໃນການສອບເສັງ ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກະກຽມສອບເສັງ, ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂ ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງ, ຄົ້ນຄວ້າອອກຂໍ້ສອບເສັງ, ດໍາເນີນການສອບເສັງ ແລະອື່ນໆ.

 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 3 ຫົວບົດຄື: ຫົວບົດ ຈັນຍາບັນຂອງຜູ້ພິພາກສາ, ຫົວບົດກ່ຽວກັບການປະກອບ ການຄົ້ນຄວ້າສຳນວນຄະດີ ແລະ ການຕັດສິນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຫົວບົດກ່ຽວກັບການປະກອບ, ການຄົ້ນຄວ້າສຳນວນຄະດີ ແລະ ການຕັດສິນຄະດີອາຍາ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສອບເສັງ, ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງ ຈະໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນງານແລ້ວ ນຳສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງພິຈາລະນາ ຮັບຮອງແລະນຳສະ     ເໜີສະພາ ຜູ້ພິພາກສາ ສປສສ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ເພື່ອໃຫ້ປະທານ ສປສສສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາ ແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຜູ້ພິພາກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 53 ຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ.