ບົ້ງຝູງສາລີ ທຳລາຍຜົນລະປູກຊາວກະສິກອນເມືອງຂວາເສຍຫາຍໜັກ

557

ມີຫຼາຍແຂວງຢູ່ພາກເໜືອ ຍັງປະສົບກັບບົ້ງຝູງຄຸມຄາມທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງການລະບາດຍັງມີທ່າງອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງຂວາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ພົບບົ້ງຝູງລະບາດທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ເສຍຫາຍແລ້ວກວ່າ 70 ເຮັກຕາ.

ປັດຈຸບັນບົ້ງຝູງສາລີ ທໍາລາຍກັດກິນຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ ອົມຕະລາ, ບ້ານພູວຽງ, ບ້ານກ້ອງວັດ ແລະ ບ້ານດັບກະຈອກ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນຈຳນວນ 88 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 71 ກວ່າເຮັກຕາຖືກບົ້ງທຳລາຍກ້ຽງ.

ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ທາງການນໍາຂອງເມືອງຂວາ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງກໍ່ໄດ້ລົງສົມທົບກັບ ກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເພື່ອກວດກາພື້ນທີ່ໆຖືກທໍາລາຍ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເກັບແມງບົ້ງດັ່ງກ່າວໂດຍເປັນການທໍາລາຍແບບພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມງບົ້ງຝູງດັ່ງກ່າວເຊິ່ງການລົງເກັບແມງບົ້ງຝູງຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີແຮງງານພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 172 ແຮງງານແລະ ເກັບແມງບົ້ງໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 7,92 ເຮັກຕາ