ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ແລະ ສປປ ລາວ ເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້

409

ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 3 ສຳລັບແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້,ການຄຸ້ມຄອງແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ (FLEGT VPA).

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ບຸກແຊນ, ປະເທດ ເບວຢ້ຽມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຫາ 21 ມິຖຸນາ 2019.

ເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຜ່ານການຂຸດຄົ້ນ, ນຳເຂົ້າ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກໂດຍ ສປປ ລາວ.

ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ການຄ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.