ຈະໝົດເຂດເສຍຄ່າທາງແລ້ວ ອີກອາທິດດຽວເທົ່ານັ້ນ ຮີບຟ້າວໄປຈ່າຍຫາກບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ

505

ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນເສຍຄ່າທາງປະຈຳປີຫຼັງຈາກທີ່ທາງການເພິ່ນເລື່ອນເວລາໃຫ້ແລ້ວ 3 ເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້,  ຈາກນີ້ໄປຍັງເຫຼືອເວລາພຽງອາທິດດຽວຖ້າກາຍວັນເວລາທີາກຳນົດຈະຖືກປັບໃໝຫຼາຍຄົນທີ່ມີປະສົບການຈາກປີ 2018 ຈະເຂົ້າໃຈດີປັບໃໝແທ້.

ປົກກະຕິຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງແມ່ນນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຮອດເດືອນມີນາ ຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ,ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມຕາມກົດເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ  IVຂໍ້ 2.ຂຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບເລກທີ 3455/ກງ ລັງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017

ແຕ່ສໍາລັບປີ2019 ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0526/ກງ ລົງວັນທີ 15ກຸມພາ 2019 ໃຫ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019 ສະບັບທໍາອິດໄປ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາ
ໄດ້ມີການເລື່ອນໄລຍະເວລາການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງອອກໄປອີກ 3 ເດືອນ ຕາມແຈ້ງການ ສະບັບທີ0975/ກງ ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2019 ແມ່ນກຳນົດການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2019ມື້ສຸດທ້າຍເປັນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019ນີ້.

 ຖ້າກາຍກໍານົດດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ວັນທີ 1ກໍລະກົດ ຮອດ31 ທັນວາ 2019 ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ມື້ຂອງມູນຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳປຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ  IV ຂໍ້ 2.ຂຂອງຄໍາແນະນຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງລັງວັນທີ 10ຕຸລາ 2017.

ດັ່ງນັ້ນ ຫາກໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດໄປຊໍາລະ ກໍຮີບຟ້າວໆໄປຊໍາລະໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ, ບໍຂັດຕໍ່ກົດຈາລະຈອນ ແລະ ບໍ່ຖືກປັບໃໝອີກດ້ວຍ.