ທະນາຄານໂລກ ເພີ່ມເງິນສະໜັບສະໜູນອີກ 50 ລ້ານ ຟື້ນຟູໄພພິບັດ

491

ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ອະນຸມັດເງິນ ຈຳນວນ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນພິເສດໃນການຟື້ນຟູໄພພິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແລະ ປັບປຸງຕາຝັ່ງເຈື່ອນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມໄລຍະຍາວ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສູນເສຍຊີວິດ, ຊັບສິນ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດ. ສະນັ້ນ, ດ້ານການຟື້ນຟູແມ່ນຕ້ອງການທຶນຫຼາຍກວ່າ 520 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນເພີ່ມຈາກທະນາຄານໂລກໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍການຟື້ນຟູບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ຖືກເປ່ເພ ແລະ ການປັບປຸງຕາຝັ່ງຕາມລຳແມ່ນ້ຳ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ນິໂກລາ ພອນທາຣາຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງທຶນຕອບໂຕ້ວິກິດການຂອງ ໄອດີເອແມ່ນກອງທຶນພິເສດອັນໜຶ່ງສ້າງຂຶ້ນມາເພືຶ່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນເພີ່ມຕື່ມໃນຄັ້ງນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍຟື້ນຟູໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກເສຍຫາຍໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ.

ເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເພີ່ມເຂົ້າໂຄງການຂະແໜງຂົວ – ທາງ II ຈຳນວນ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້ອມແປງບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມຂົວທາງ. ບັນດາຊ່ວງທາງທີ່ສຳຄັນຂອງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ໃຕ້ ຈະໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສັນຍາມອບເໝົາ ແລະ ການຊຳລະແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການນຳໃຊ້ຂອງມັນ, ການປັບປຸງເສັ້ນທາງຈະແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການອອກແບບເສັ້ນທາງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຊ່ວງທາງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນ້ຳຖ້ວມ, ປັບປຸງລະບົບລະບາຍນ້ຳຝົນ ແລະ ການປູກພືດພັນເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ, ການປັບປຸງທໍ່ລະບາຍນ້ຳຂ້າມທາງ ແລະ ໜ້າທາງຈຸດເຂົ້າຂົວ.

ອີກ 25 ລ້ານໂດລາແມ່ນຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູຕາຝັ່ງກັນເຈື່ອນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມຂົນສົ່ງທາງນ້ຳ.ພື້ນຖານໂຄງລ່າງບຸລິມະສິດຂອງທາງນ້ຳຈະຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ດີເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ. 

ທຶນເພີ່ມຕື່ມນິີ້ຍັງຈະໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຕົວເມືອງແບບປະສົມປະສານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ສວຍງາມ ໂດຍມີການປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການວາງແຜນຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມທົນທານ.

ທາງໂຄງການຍັງຈະໄດ້ມີການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນສຳລັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ຫຼັງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2018 ທະນາຄານໂລກໄດ້ດັດແກ້ງົບປະມານໂຄງການຂະແໜງຂົວ – ທາງ II ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອມາເຮັດວຽກສ້ອມແປງສຸກເສີນໃນບັນດາຊ່ວງທາງທີ່ເປ່ເພ. ທະນາຄານໂລກ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງທຶນປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອຊຸກຍຸ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ທົບທວນຄືນແລະ ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລະດັບທົ່ວປະເທດ.