ເຮົາມາຮູ້ຈັກຄຳຕອບ! ທີ່ມາຂອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ການຫົດສົງ

552

ທ້າວກະບິນລະພົມ ກັບ ທຳມະບານກຸມານ.

ອະດີດຕະການເຫິງນານມາແລ້ວມີເສດຖີຄົນໜຶ່ງມີສົມບັດເງິນຄຳມາກມາຍ ແຕ່ບໍ່ມີລູກ ສືບສະກຸນ, ຈຶ່ງຖືກຍາຍົກຜູ້ມີລູກມາກມາຍເວົ້າຈາຖາກຖາງດູຖູກວ່າ “ທ່ານມີສົມບັດມາກມາຍ ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ເພາະບໍ່ມີບຸດສືບສະກຸນ” ເສດຖີເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳດູຖູກເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວຟັງເບິ່ງກໍ ແມ່ນຄວາມຍາຈົກ ຈຶ່ງທຳການບວງສວາງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງສາສະໜາຕົນກໍບໍ່ມີບຸດ ໃນທີ່ສຸດກໍມາອະທິຖານຈິດ ຂໍບຸດຕາກພຣະຍາອິນ, ພຣະຍາອິນຊາບແລ້ວ ກໍໄດ້ອັງເຊີນທຳມະບານ ກຸມາໃຫ້ລົງມາເກີດເປັນລູກເສດຖີຜູ້ນັ້ນ.

ທຳມະບານກຸມານເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຕາມລຳດັບ ເປັນຄົນສະຫຼາດສະຫຼຽວສາມາດຮຽນຈົບໄຕເພດ ທັງຍັງສາມາດຮູ້ພາສາສັດສາວາສິ່ງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 7 ຂວບປີ, ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງ ທຳມະບານກຸມານຊ່າລືໄປຮອດຮ້ອຍຫົວເອັດເຈັດຫົວເມືອງ ຄວາມຊ່າລືເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຍິນໄປຮອດ ເຫລົ່າເທບ ທ້າວກະບິນລະພົມຍິນແລ້ວກໍຢາກທົດລອງພູມປັນຍາຂອງທຳມະບານກຸມານ ຈຶ່ງສະເດັດມາຍັງໂລກມະນຸດດ້ວຍມ້າ ແລ້ວຕັ້ງຄຳຖາມທຳມະບານກຸມານ 3 ຂໍ້ ຄື:

ຕອນເຊົ້າລາສີຢູ່ທີ່ໃດ?

ຕອນທ່ຽງລາສີຢູ່ທີ່ໃດ?

ຕອນຄໍ່າລາສີຢູ່ທີ່ໃດ?

ໂດຍຕົກລົງກັນວ່າຖ້າທຳມະບານກຸມານ ຕອບຄຳຖາມບໍ່ໄດ້ພາຍໃນ 7 ວັນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ ຕັດສີສະ(ຫົວ)ບູຊາປັນຍາຂອງທ້າວກະບິນລະພົມ ແຕ່ຖ້າທຳມະບານກຸມານຕອບໄດ້ ທ້າວກະບິນລະພົມກໍຈະຕັດສີສະບູຊາປັນຍາຂອງທຳມະບານກຸມານເຊັ່ນກັນ.

ຈົນເວລາຜ່ານໄປທຳມະບານກຸມານກໍບໍ່ສາມາດຫາຄຳຕອບໄດ້ ຕົກກາງຄືນທຳມະບານ ກຸມານຈຶ່ງໄດ້ອອກຈາກຄະລືຫາດໄປຍັງປ່າໄມ້ໃຫຍ່ ມີຕົ້ນຕານຢູ່ດ້ວຍ ແລ້ວຫາທີ່ສະຫງົບເພື່ອ ນັ່ງສະມາທິສະຫງົບອາລົມເພື່ອຫາຄຳຕອບ ເດີກດື່ນຈົນຈິດໄດ້ເຂົ້າສູ່ພະວັງແຫ່ງຄວາມເປັນສະມາທິ ກໍໄດ້ຍິນນົກອິນຊີສອງຜົວເມັຍທີ່ເຮັດຮັງຢູ່ເທິງຕົ້ນຕານນັ້ນໂສກັນ “ທາງນົກໂຕເມັຍຖາມ ນົກຕົວຜົວວ່າ ມື້ອື່ນນີ້ເຮົາຊິພາໄປຫາກິນແຖວໃດ? ທາງນົກຜົວຕອບວ່າ ມື້ອື່ນເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປ ຫາກິນທີ່ໃດແລ້ວ ຈະໄດ້ກິນຮ່າງກາຍຂອງທຳມະບານກຸມານ ທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງ ທ້າວກະບິນລະພົມໄດ້ ແລ້ວທຳມະບານກຸມານຈະໄດ້ຕັດຫົວບູຊາປັນຍາຂອງທ້າວກະບິນລະ ພົມ.

ທາງນົກຕົວເມັຍ ຈຶ່ງຖາມນົກຕົວຜົວວ່າ ຄຳຖາມທີ່ທ້າວກະບິນລະພົມຖາມ ທຳມະບານ ກຸມານ ເປັນຄຳຖາມຫຍັງ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຳມະບານກຸມານຕອບບໍ່ໄດ້ ທຳມະບານກຸມານເປັນ ຍອດບັນດິດເຊັ່ນນັ້ນ ນົກໂຕຜົວກໍບອກແກ່ນົກຕົວເມັຍເລື່ອງລາສີສາມເວລາຂອງມະນຸດຢູ່ໃສ? ທາງນົກຕົວເມັຍກະຕອບນົກໂຕຜົວວ່າ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າທຳມະບານກຸມານຈະຕອບຄຳຖາມນີ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະເປັນຄຳຖາມບໍ່ຍາກ ແລ້ວນົກໂຕເມັຍກໍແກ້ບັນຫາລາສີທັງສາມໃຫ້ນົກໂຕຜົວຟັງວ່າ.

ຕອນເຊົ້າລາສີຢູ່ທີ່ໜ້າ ມະນຸດຈຶ່ງລ້າງໜ້າຕອນເຊົ້າ.

ຕອນທ່ຽງລາສີຢູ່ທີ່ ເອິກມະນຸດຕ້ອງເອົານໍ້າພົມເອິກ.

ຕອນຄໍ່າລາສີຢູ່ທີ່ໃຈຕີນ ມະນຸດຈຶ່ງເອົານໍ້າລ້າງຕີນ.

ທຳມະບານກຸມານໄດ້ຍິນຄຳສົນທະນາຂອງນົກອິນຊີສອງຜົວເມັຍນັ້ນແລ້ວ ກໍຈື່ຄຳຕອບນັ້ນໄດ້ ຕົກຕອນເຊົ້າຈຶ່ງກັບມາຍັງຄະລືຫາດໃນເຊົ້າວັນທີ 7, ເມື່ອຮອດເວລາກຳນົດແລ້ວທ້າວກະບິນລະພົມ ກໍສະເດັດມາຍັງຄະລືຫາດຂອງທຳມະບານກຸມານ ແລະກໍຮັບຟັງຄຳຕອບຂອງທຳມະບານກຸມານແລ້ວ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ທ້າວກະບິນລະພົມຈຶ່ງຕ້ອງຕັດສຽນຂອງຕົນເພື່ອບູຊາປັນ ຍາຂອງທຳມະບານກຸມານຕາມຄຳສັນຍາ. ແຕ່ວ່າສຽນຂອງກະບິນລະພົມນັ້ນມີອິດທິລິດຫຼາຍ ຫາກຕົກລົງດິນຈະລຸກເປັນໄຟ ຫາກ ຕົກລົງມະຫາສະໝຸດນ້ຳຈະເຫືອດແຫ້ງໝົດ ຫາກໂຍນຂຶ້ນອາກາດຝົນຈະບໍ່ຕົກຖືກຕ້ອງຕາມລະ ດູການ ທ້າວກະບິນລະພົມຈຶ່ງຮຽກທິດາທັງ 7 ມາໂດຍໃຫ້ນຳພາພານມາຮອງຮັບສຽນໄວ້ ແລ້ວ ສັ່ງໄວ້ວ່າ ໃຫ້ນຳເອົາສຽນນີ້ໄປແຫ່ຮອບເຂົາສິເນໂນຣາດ(ເຂົາສະເໝນ) ອັນເປັນແກ່ນກາງຂອງ ໂລກນີ້ ແລ້ວນຳເຂົ້າໄປບັນຈຸໄວ້ໃນຖໍ້າທຸລີມາດ ທີ່ເຂົາໄກລາດ ພໍເຖິງຍາມພຣະອາທິດເຄື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລາສີເມດກໍໃຫ້ທິດາທັງເຈັດຜັດປ່ຽນກັນກັນນຳເອົາສຽນມາແຫ່ຮອບເຂົາສິເນໂນຣາດ ເປັນ ປະຈຳທຸກບໍ່ໃຫ້ຂາດ ນັ້ນເປັນທີ່ມາຂອງການຫົດສົງນ້ຳໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ສ່ວນວ່າລູກສາວທັງ 7 ຈະຜັດປ່ຽນກັນໄປແນວໃດນັ້ນ ຕິດຕາມອ່ານໃນບົດຕໍ່ໄປ.