ລັດແຈ້ງ! ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັນ 150 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ

774

ພາຍຫຼັງ ກົມການຄ້າພາຍໃນ (ກຄພນ) ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຍົກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 2 ຄັ້ງຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍບໍລິສັດເຫັນດີປັບປຸງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017. ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບມາດຖານເງື່ອນໄຂ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ 331/ນຍ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0577/ຫອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2019 ເຖິງປະທານສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສລາວ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຍົກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງການປັບປຸງທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມມາດຖານເງື່ອນໄຂ ດຳລັດ 331/ນຍ.

ສະນັ້ນ, ຫ້ອງການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ແລະ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຍົກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຄືເກົ່າ ແມ່ນໃຫ້ດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກໍລະນີທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ຮອດ 150 ຕື້ກີບ) ແລະ ຍື່ນເອກະສານ ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນການປະເມີນຊັບສິນຕ່າງໆ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນການປັບປຸງຕາມແຕ່ລະມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງດຳລັດ ໃຫ້ກົມການຄ້າພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2019.

ນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ, ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນ ແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນດຳລັດ 331/ນຍ, ສະນັ້ນ ບໍລິສັດໃດບໍ່ໄດ້ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕາມດຳລັດ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.

ປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສະເໜີດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດຕໍ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020.