ເຜີຍແຜ່ດັດຊະນີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

412

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງ ASEAN SME POLICY INDEX ຂຶ້ນ ເພື່ອພ້ອມກັນປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ແຜນພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງລາວ.

ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ເອັສເອັມອີ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ  ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງ ASEAN SME POLICY INDEX 2018 ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວິທີການຄົ້ນຄວ້າ, ຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບພາກພື້ນອາຊຽນ. ພ້ອມນີ້, ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນໝາຫຜົນຂອງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ເອັສເອັມອີ.

ເຫັນໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2013 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນ 124.873 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 9.704 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນີ້, ອີງຕາມການຈັດແບ່ງຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລມີແຮງງານ 99 ຄົນລົງມາ ສາມາດຈັດແບ່ງເປັນປະເພດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ – ກາງ ມີ 124.567 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 99,8%. ໃນນັ້ນ, ຈໍານວນວິສາຫະກິດທີ່ມີແຮງງານ 5 ຄົນລົງມາ ແມ່ນກວມເຖິງ 86%. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ເຖິງ 471.282 ຄົນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 82,18% ຂອງຈໍານວນແຮງງານທັງໝົດໃນຂະແໜງທຸລະກິດ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ເອັສເອັມອີ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາກລັດຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຫຼາຍໆດ້ານເຊິ່ງແຕ່ລະດ້ານກໍຈະມີຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຕ່ລະນະໂຍບາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍສີສັນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໃນການສົ່ງເສີມ ເອັສເອັມອີ ກໍຄືໃນກອບອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ OECD, ERIA  ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ ຈຶ່ງໄດ້ສັງລວມຜົນຕົວຊີ້ວັດດັດສະນີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເອັສເອັມອີ ASEAN SME POLICY INDEX ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ໃນການກໍານົດແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ເອັສເອັມອີ ດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍມີການປຽບທຽບກັບບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການປັບປຸງນະໂຍບາຍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດພັດທະນາ ເອັສເອັມອີ ຂອງ ສປປລາວ ກໍຄືຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.

ສໍາລັບ 8 ຕົວຊີ້ວັດໃນທີ່ປະຊຸມຍົກຂຶ້ນມາມີ: ຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ເອັສເອັມອີ ສີຂຽວ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ແຜນການຕະຫຼາດ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຖາບັນ, ກົດໝາຍ – ລະບຽບການ ແລະ ພາສີ, ທັດສະນະຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກິດຈະການເພື່ອສັງຄົມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນາ2019 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ, ມີຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.