ສັງລວມລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງ ປະຈຳອາທິດທີ 21 ມີນາ 2019

470

ລາຄາເຂົ້າສານ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເໜັງຕີງຂຶ້ນ 3 ລາຍການ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາລາຄາສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງອາທິດນີ້ ກໍມີການເໜັງຕີງຫຼາຍລາຍການ ໂດຍສະເພາະພືດຜັກ ເຊິ່ງເປັນສິນຄ້າຕາມລະດູການ ລາຄາຈຶ່ງມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງ.

ຈາກການສັງລວມລາຄາສິນຄ້າປະຈຳອາທິດທີ 21 ມີນາ 2019 ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 4 ແຂວງ ຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນອາທິດນີ້ເຫັນວ່າມີສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກ ເຊັ່ນ: ແຂວງວຽງຈັນ ລາຄາຜັກອາທິດນີ້ ຜັກຫອມປ້ອມ ລາຄາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຫຼຸດລົງຈາກອາທິດຜ່ານມາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ໝາກນາວ ລາຄາ 12 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຫຼຸດລົງຈາກອາທິດຜ່ານມາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຫອມລາບ ລາຄາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ແຂວງຊຽງຂວາງ ຜັກຫອມບົ່ວໃບ ລາຄາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຊີ ລາຄາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ແຂວງອຸດົມໄຊ ລາຄາເຂົ້າສານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ລາຍການ ຄື: ເຂົ້າສານໜຽວລາວ ປະເພດ 1 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ເຂົ້າສານຈ້າວລາວ ປະເພດ 1 ເພີ່ມຂຶ້ນ 500 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ເຂົ້າສານຈ້າວມະລິລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຫອມປ້ອມ ລາຄາ 30 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ສະຫວັນນະເຂດ ຜັກຫອມປ້ອມ ລາຄາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 8 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກຫອມບົ່ວໃບ ລາຄາ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອາທິດຜ່ານມາ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ໝາກເຜັດສົດ ລາຄາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຫຼຸດລົງຈາກອາທິດຜ່ານມາ 25 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້າອື່ນໆກໍມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍເຊັ່ນກັນ.

ດັ່ງລາຍລະອຽດບັນດາລາຍການ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ສັງລວມຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 4 ແຂວງ ປະຈຳອາທິດ ທີ 21 ມີນາ 2019 ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງດັ່ງນີ້.