ຮ່ວມປະມູນກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນທີ່ ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງຕະໂອ໋ຍ 10 ໂຮງຮຽນ 9 ເມສານີ້

1029

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ອອກແຈ້ງການເຊີຍຮ່ວມປະມູນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງຕະໂອ໋ຍ ແຂວງສາລະວັນ ເມືອງລະ 5 ໂຮງຮຽນລວມເປັນ 10 ໂຮງຮຽນ ໂດຍຈະເປີດປະມູນໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2020.
ລາຍລະອຽດຕາມໃບເຊີນຮ່ວມປະມູນລຸ່ມນີ້