ແນວໃດດີບໍ່ແບບນິ ຖ້າຈະມີຢາຄຸມສໍາລັບຜູ້ຊາຍ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍກິນຢາຄຸມ

291

ໃນໄລຍະປີ 1960-1970 ເປັນໄລຍະທີ່ວົງການການແພດໄດ້ຄິດຄົ້ນຢາຄຸມກຳເນີດຂຶ້ນມາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຖືພາທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມ

ເຊິ່ງຜູ້ຍິງກໍຈະເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເພາະວ່າຜູ້ຍິງຕ້ອງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກອີກ.

ເມື່ອມີຢາຄຸມກຳເນີດ ກໍຍັງແມ່ນຜູ້ຍິງທີ່ຕ້ອງເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບ ທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຢາ, ຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກິນຢາໃຫ້ຖືກເວລາ.


ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງການແພດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດ “ຢາຄຸມກຳເນີດສຳລັບເພດຊາຍ” ກໍໄດ້ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາສຳເລັດ ເພື່ອລົດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເພດ ບໍ່ເປັນການໂຍນພາລະຕ່າງໆມາໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ເລື່ອງເພດມີຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຢາຄຸມກຳເນີດເພດຊາຍດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ DMAU ຫຼື Dimethandrolone undecanoate ເຊິ່ງຜ່ານການທົດສອບແລ້ວວ່າປອດໄພ ບໍ່ສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍໃດໆຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບຢາຄຸມກຳເນີດສຳລັບເພດຍິງ

ຈາກ: Lao X