ການລ້ຽງເປັດແບບຫຼຸດຕົ້ນ

538

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເປັດເປັນສັດທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ທົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ສາມາດໃຊ້ອາຫານທຳມະຊາດວັດຖຸດິບທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ວັດຖຸດິບທີ່ເຫຼືອໃຊ້ທາງການກະເສດເປັນອາຫານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ, ການກະເສດສາມາດລ້ຽງເປັດເປັນອາຊີບເສີມຮ່ວມກັບອາຊີບຕ່າງໆໄດ້, ການໃຫ້ອາຫານເປັດ ໂດຍອາຫານທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຜະລິດເອງ ຫຼື ຫາຊື້ ເຊັ່ນ: ຮຳ, ເຂົ້າ ຫຼື ເສດອາຫານອື່ນໆທີ່ເຫຼືອ ແລະ ເສີມດ້ວຍອາຫານທຳມະຊາດ ຫຼື ເສດຈາກການກະເສດ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນກ້ວຍ, ຫຍ້າສົດ, ຈອກ, ແໜ, ເສດຜັກ ເປັນຕົ້ນ ຈະຫຼຸດຕົ້ນທຶນໄດ້.

ພື້ນທີ່ໃນການລ້ຽງເປັດ:

ໃຊ້ຕານ່າງຂຽວລ້ອມເປັນຄອກລັກສະນະສີ່ຫຼ່ຽມ, ສຳລັບໃຫ້ເປັດນອນໃນໄລຍະກາງຄືນ ແລະ ຄວນເປັນພື້ນທີ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ເປັດໄດ້ລົງອາບນ້ຳລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄາຍຄຽດ ( ໃນໄລຍະທີ່ເປັດແຂງແຮງ ).

ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການລ້ຽງເປັດ:

1. ລູກເປັດທີ່ມີອາຍຸລະ ຫວ່າງ 1 ວັນ ຫາ 3 ອາທິດ ຄວນໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນພຽງພໍ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ຫຼອດໄຟຟ້າເພື່ອເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໄດ້.

2. ໃນໄລຍະຄັ້ງທຳອິດຢ່າໃຫ້ລູກເປັດຫຼິ້ນນ້ຳ, ພາຊະນະໃສ່ນ້ຳຄວນມີທີ່ປິດກັ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັດລົງໄປຫຼິ້ນ.

3. ເມື່ອລູກເປັດມີອາຍຸ 2 – 6 ມື້ ຄວນໃຫ້ອາຫານອ່ອນໆທີ່ສາມາດຍ່ອຍງ່າຍໆ ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ດີ.

4. ເມື່ອລູກເປັດມີອາຍຸ 1 – 4 ອາທິດ ຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງ ສາມາດຫັ່ນຜັກສົດ ແລະ ຫຍ້າຂົມ ເຊິ່ງສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຖິ່ນ, ປະສົມເຂົ້າກັນ ແລະ ຄ່ອຍໆຫຼຸດຈຳນວນເຂົ້າສຸກລົງ.ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດໃຫ້ອາຫານປະສົມຫຼາຍໆຂຶ້ນ ໂດຍການໃຊ້ຮຳ ແລະ ຕົ້ນກ້ວຍ ສັບລະອຽດປະສົມກັນໃຫ້ກິນ.

ການໃຫ້ອາຫານລູກເປັດຄວນໃຫ້ກິນເທື່ອລະໜ້ອຍໃນຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອລູກເປັດກິນອາຫານເກັ່ງແລ້ວໃຫ້ອາຫານທຸກໆ 3 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຕໍ່ໄປຫຼຸດລົງມື້ລະ 3 ຄັ້ງ ໃຫ້ຫຼາຍໆທີ່ເປັດສາມາດທີ່ຈະກິນໄດ້ເກືອບຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 1 ອາທິດ.

5. ສຳລັບອາຫານເປັດໃນໄລຍະອາຍຸ 1 – 4 ເດືອນ ໄລຍະນີ້ແມ່ນເປັນໄລຍະຂອງການຈະເລີນໄວ ອາຫານທີ່ຄວນຈະໃຫ້ຕ້ອງເປັນອາຫານທີ່ປະສົມຂຶ້ນເອງ ຫຼື ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າ, ຮຳ ແລະ ຕົ້ນກ້ວຍສັບລະອຽດ ແລະ ປະສົມເຂົ້າກັນ, ໄລຍະນີ້ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ເປັດລົງຫຼິ້ນນ້ຳ ແລະ ຫາອາຫານເອງໃນທຳມະຊາດໄດ້ແລ້ວ ໂດຍທຳມະຊາດຂອງເປັດສາມາດຫາກິນປານ້ອຍ, ກຸ້ງ ຫອຍນ້ອຍໆກິນໄດ້ຕາມແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ.

6. ເມື່ອເປັດອາຍຸ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈະເຕັມ ແລະ ລໍຖ້າການໄຂ່.

7. ເມື່ອເປັດໝົດໄຂ່ກໍສາມາດຂາຍເປັດກໍໄດ້.

( ແຫຼ່ງທີ່ມາ: www.rakbankerd.com )