ປຸກເຮືອນວັນໃດ ເດືອນໃດດີ ! ຄວາມເຊື່ອບູຮານ !

866

ວັນປຸກເຮືອນ

1. ປຸກເຮືອນວັນອາທິດ ຈະເກີດທຸກອຸບາດ

2. ປຸກເຮືອນວັນຈັນ ເຮັດແລ້ວສອງເດືອນຈະໄດ້ຜ້າຜ່ອນ ແລະ ຂອງຂາວເຫຼືອງເປັນທີ່ພໍໃຈ

3. ປຸກເຮືອນວັນອັງຄານ ເຮັດແລ້ວສາມວັນຈະໄດ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟຈະໄໝ້ ຫຼື ຈະເຈັບໄຂ້

4. ປຸກເຮືອນວັນພຸດ ຈະໄດ້ລາພະເຄື່ອງອຸປະໂພກ ມີຜ້າຜ່ອນເປັນຕົ້ນ

5. ປຸກເຮືອນວັນພະຫັດ ຈະເກີດສຸກກາຍ ສະບາຍໃຈ ເຮັດແລ້ວ ຫ້າເດືອນຈະໄດ້ໂຊກລາພະຫຼາຍ

6. ປຸກເຮືອນວັນສຸກ ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມສຸກເທົ່າກັນ ເຮັດແລ້ວສາມເດືອນຈະໄດ້ລາພະເລັກໜ້ອຍ

7. ປຸກເຮືອນວັນເສົາ ຈະເກີດພະຍາດ ຫຼື ເກີດຖ້ອຍຄວາມເລືອດຈະຕົກຢາງຈະອອກມີຄົນບຽດບຽນ ແລະ ເຮັດແລ້ວ ສີ່ເດືອນຈະລໍາບາກໃຈ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກແລເດືອນປຸກເຮືອນ

1. ປຸກເຮືອນເດືອນອ້າຍ (ຈຽງ) ທ່ານວ່າຈະທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ຈະໄດ້ເປັນເສດຖີ ເພາະກິດຈະການຄ້າຂາຍນັ້ນແລ

2. ປຸກເຮືອນເດືອນຍີ່ ທ່ານວ່າດີ ຈະເກີດລາພະຫຼາຍ ທຸກຈະກາຍເປັນສຸກ ສັດຕູຈະກາຍເປັນມິດ

3. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໓ ມັກຈະເກີດໄພ ມິດ ສະຫາຍ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຈະກາຍເປັນສັດຕູ

4. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໔ ຈະເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ບໍ່ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ

5. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໕ ຈະເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ບໍ່ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ

6. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໖ ຈະບໍລິບູນດ້ວຍສັບສິນເງິນທອງ ມິດສະຫາຍມາກນັກແລ

7. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໗ ຈະເສື່ອມຍົດເສຍອຳນາດ ຈະເປັນຖ້ອຍຄວາມໃນໂຮງສານເສຍຊັບສິນເງິນທອງ ຫຼື ໄຟຈະໄໝ້ເຮືອນແລ

8. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໘ ຈະຮ້ອນໃຈ ຊັບທີ່ຫາມາໄດ້ຈະເກັບໄວ້ບໍ່ຄົງທົນ

9. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໙ ຈະມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ມີອາຍຸຍືນນານ ຊັບສິນທີ່ຍັງບໍ່ມີກໍຈະມີ ທີ່ມີແລ້ວກໍຈະຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

10. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໑໐ ໂລຫພະຍາດຈະບຽດບຽນ ຮ່າງກາຍຈະຖືກຈ່ອງຈໍາທຳໂທດ

11. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໑໑ ຈະເກີດທຸກໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ຈະມີຄົນກ່າວຫາເຖິງກັບຕ້ອງໂທດນັກແລ

12. ປຸກເຮືອນເດືອນ ໑໒ ຈະໄດ້ຊັບສິນເງິນທອງເຂົ້າຂອງຈະມີຄົນໃຊ້ຊາຍຍິງຊື່ສັດດີນັກແລ.