ປູກຫອມບົ່ວແດງ ຫາລາຍໄດ້ເສີມຫຼັງເກັບກ່ຽວເຂົ້າ!

538

ໄລຍະນີ້ເປັນຊ່ວງໄລຍະການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ ພ້ອມກຽມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແຕ່ສໍາລັບໃຜທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາເປົ່າວາງບໍ່ສວະດວກແກ່ການເຮັດນາແຊງ ແອັດມິນມີວິຖີກະສິກໍາມາແນະນໍາ ດ້ວຍການປູກຫອມບົ່ວແດງໃສ່ເນື້ອທີ່ນາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເສີມໄລຍະນີ້ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນລະອຽດມາແນະນໍາພ້ອມ ລອງອ່ານເບິ່ງ.

ການກຽມດິນ: ຫອມບົ່ວແດງມີລະບົບຮາກຕື້ນ ມັກດິນລ່ວນ, ມີການລະບາຍນໍ້າທີ່ດີ ສະນັ້ນ, ໜານປູກຄວນໄຖພວນ ຫຼື ຂຸດດ້ວຍຈົກປີ້ນດິນຕາກແດດໄວ້ກ່ອນ 2-3ມື້ ແລ້ວຍ່ອຍດິນໃຫ້ເປັນກ້ອນນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ແຫຼກລະອຽດຫຼາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດິນແໜ້ນ, ສໍາລັບຫອມທີ່ລົງຫົວຍາກຄວນໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ, ປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ປຸ໋ຍຂີ້ສັດລົງໄປຄົນໃສ່ໃຫ້ທົ່ວ ຫຼື ຮາກຫຍ້າອື່ນໆອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຮອງພື້ນກ່ອນປູກດ້ວຍປຸ໋ຍວິທະຍາສາດສູດ 15:15:15 ໃນປະລິມານ 20-50 ກິໂລກຣາມຕໍໄລ່.

ການກຽມແນວພັນ: ຄວນກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 2ເດືອນ ເພາະຫົວຫອມທີ່ຈະໃຊ້ປູກຄວນມີໄລຍະພັກຕົວຢູ່ໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຄວນເກັບໄວ້ດົນເກີນ 6ເດືອນ ເພາະໄລຍະນີ້ຫອມຈະເລີ່ມແດງຍອດອ່ອນສີຂຽວພົ້ນຫົວເກົ່າມາແລ້ວ ໃຫ້ນໍາຫົວຫອມພັນມາຕັດແຕ່ງເຮັດຄວາມສະອາດ, ຕັດເລັມຮາກເກົ່າ ແລະ ໃບແຫ້ງຖິ້ມໃຫ້ໝົດ ຫາກເຫັນວ່າຍອດອ່ອນຍາວອາດຕັດຖິ້ມອີກຈັກ 1ໃນ10ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ຮາກງອກໄວ ເມື່ອປູກແລ້ວ ໃນພື້ນທີ່ປູກ 1ໄລ່ຈະໃຊ້ຫົວຫອມພັນປະມານ 200 ກິໂລກຣາມ ກ່ອນປູກຫາກເຫັນວ່າຫົວຫອມພັນເປັນໂລກລາດໍາ ປະປົນຢູ່ ຕ້ອງສີດພົ່ນຫຼື ຈຸ່ມນໍ້າສານລະລາຍປ້ອງກັນກໍາຈັດເຊື້ອລາ ຫຼື ຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນປູກ.

ໄລຍະຫ່າງການປູກ: ເຮັດໜານຂະໜາດກ້ວາງ 1-1,5ແມັດ ຄວາມຍາວຂອງໜານເປັນໄປຕາມຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານຄວນປູກເປັນແຖວ ໄລຍະປູກ 15-20ຊັງຕີແມັດ ຫຼື 20-20ຊັງຕີແມັດ

ການປູກ: ກ່ອນປູກຄວນຫົດນໍ້າໃຫ້ດິນຊຸ່ມໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລ້ວນໍາຫົວຫອມລົງປູກໃນໜານ ໂດຍເອົາສ່ວນໂຄນ ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຄີຍເປັນບ່ອນອອກຮາກເກົ່າຈິ້ມລົງໄປໃນດິນປະມານເຄິ່ງຫົວ, ລະວັງຢ່າກົດລົງແຮງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ແນວພັນຊໍ້າ, ງອກຊ້າ ຫຼື ບໍງອກເລີຍ, ຫຼັງປູກແລ້ວໃຫ້ຄຸມດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງ ຫຼື ແກບໜາພໍສົມຄວນເປັນການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄຸມສັດຕູພືດ ຈາກນັ້ນຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມໆ ຕົ້ນຫອມຈະງອກອອກມາພາຍໃນເວລາ 7-10 ວັນ ຫາກຫົວໃດບໍ່ງອກໃຫ້ທໍາການປູກຊ່ອມທັນທີ.

ການດູແລຮັກສາ: ຫອມແດງຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີໃນໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແຕກກໍ ຫາກປູກໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດແຫ້ງ ແລະ ລົມແຮງອາດຕ້ອງໝັ່ນໃຫ້ນໍ້າຕະຫຼອດ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ. ສ່ວນການໃສ່ປຸ໋ຍ ຫຼັງປູກຄົບ 14ວັນ ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍຢູເຣຍ ຫຼື ແອມໂມນຽມເຊົາເຟຕ ປະລິມານ 20-25 ກິໂລກຣັມຕໍໄລ່, ເມື່ອອາຍຸຄົບ 35-40ວັນ ໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍສູດ 15:15:15 ໃນປະລິມານ 20-50ກິໂລກຣາມຕໍໄລ່, ສ່ວນວີທີການໃສ່ປຸ໋ຍແມ່ນໃຊ້ວິທີໂຮຍຫ່າງໆຕົ້ນປະມານ 7ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ໃຊ້ວິທີໂຮຍໃຫ້ທົ່ວໜານກໍ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໃຫ້ປຸ໋ຍໃຫ້ເອົານໍ້າຫົດໜານໃຫ້ຊຸ່ມດີ.