ສາລະໜ້າຮູ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ! ມີລາຍລະອຽດ

1144

ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ແລ້ວກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າສັດປ່າມີຄືແນວໃດ ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ຫຼື ລືມໄປແລ້ວອາດເປັນໄດ້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຄືນ ເພື່ອນໍາເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ສຶກສານໍາກັນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ອອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007    ມາດຕາ 1 ໂດຍມີຈຸດປະສົງກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບວຽກງານສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ທໍາມະຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງ, ການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຢ່າງຍາວນານ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຜົນນກະທົບ ຕໍ່ທໍາມະຊາດ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຈໍາກັດການຫຼຸດລົງ ແລະ ການສູນພັນ ຂອງສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ, ເຊີດຊູສະຕິຮັກ, ຫວງແຫນ, ຖະໜອມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸຮັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະນໍາໃຊ້ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າແບບຍືນຍົງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ. ມາດຕາ 2 ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ; ສັດນໍ້າ ແມ່ນສັດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນນໍ້າຫຼື ຖືກນໍາເອົາຈາກທໍາມະຊາດ ມາລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ປາຂ່າ, ປາບຶກ, ປາເລີມ ແລະ ອື່ນໆ

ພາບປະກອບ

ສັດປ່າ ແມ່ນສັດທຸກຊະນິດທີ່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດ ຫຼື ຖືກນໍາເອົາມາຈາກທໍາມະຊາດ ມາລ້ຽງ ເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ເສືອ, ໝີ, ກວາງ, ຟານ, ລີງ, ງູ, ນົກ ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາ່ລັບສັດເຄິງບົກເຄິ່ງນໍ້າ ເປັນທັງສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າເຊັ່ນ: ແຂ້, ເຕົ່າ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາບປະກອບ

ພາກທີ II, ມາດຕາ 10 ປະເພດສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ ທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ, ສັດປີກ, ສັດເລືອຄານ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ ແລະ ແມງໄມ້ທຸກຊະນິດ, ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 3ປະເພດຄື:

1 ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ: ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ I ເປັນສັດທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດຈໍານວນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ສ່ວນການນໍາໃຊ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ເຊິ່ງມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 44ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 8ຊະນິດ, ສັດປີກ 36ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 7 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ 1 ຊະນິດ.

2 ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຄຸ້ມຄອງ: ເຊິ່ງກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ II ເປັນສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາດ້ານວິທະຍາສາດ.ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ ເຊິ່ງມີສັດລ້ຽງລູກຫດ້ວຍນໍ້ານົມ 15ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 13 ຊະນິດ, ສັດປີກ 21ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 9 ຊະນິດ, ແມງໄມ້ 7ຊະນິດ.

3 ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດທົ່ວໄປ: ເຊິ່ງກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ III ແມ່ນສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຕາມທໍາມະຊາດ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ທາງວິທະຍາສາດ. ສັດປະເພດດັ່ງກ່າວສາມາດຊົມໃຊ້ໄດ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສູນພັນ ພ້ອມທັງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 6ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 8ຊະນິດ, ສັດປີກ 5ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 18ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ 3ຊະນິດ , ແມງໄມ້ 5ຊະນິດ