ຄວນຮູ້! ຂໍ້ຫ້າມໄຕມາດທຳອິດຂອງແມ່ຖືພາມືໃໝ່

333

ແມ່ຖືພາມືໃໝ່ຫຼາຍໆທ່ານອາດມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຖືພາໃນໄຕມາດທຳອິດ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ໄລຍະທີ່ແມ່ຖືພາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງລູກໃນທ້ອງແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນ ເຊິ່ງແມ່ມືໃໝ່ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃນລະຫວ່າງຖືພາ ທັງນີ້, ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບລູກໃນທ້ອງໄດ້.

ຢ່າຄຽດລະຫວ່າງການຖືພາ: ຄວາມຄຽດຂອງແມ່ມີຜົນຕໍ່ອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກໃນທ້ອງ. ແມ່ຖືພາທີ່ມີຄວາມຄຽດຫຼາຍໆ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກໄດ້.

ຫ້າມໃຊ້ຢາໃນຂະນະທີ່ຖືພາ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປຶກສາແພດ: ການໃຊ້ຢາໃນຂະນະທີ່ຖືພາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາຮັກສາພະຍາດປະຈຳຕົວທີ່ແມ່ຖືພາກຳລັງເປັນຢູ່ ຫຼື ຢາວິຕາມິນທີ່ແພດບໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຮັບປະທານ ເພາະວ່າແມ່ຖືພາຕ້ອງຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງຂອງແພດເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ຈຶ່ງຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຢ່າງເດັດຂາດ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ລູກໃຫ້ແຂງແຮງສົມຄວນ.

ບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານສຸກດິບ: ການຮັບປະທານອາຫານຂອງແມ່ຖືພາ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາຂອງລູກໃນທ້ອງ ແມ່ມືຖືພາຄວນເລືອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເລືອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ປຸງສຸກແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ບໍ່ຄວນດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຮໍ: ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມມີມີແອລກໍຮໍ ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າພິດຂອງແອລກໍຮໍ ຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍເຊວປະສາດເຮັດໃຫ້ລູກມີບັນຫາດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ມີພັດທະນາການຊ້າ, ມີບັນຫາດ້ານຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ມີບັນຫາດ້ານຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ຫ້າມຫຼຸດນໍ້າໜັກ, ອົດອາຫານເດັດຂາດ: ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຖືພາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານ ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກໃນທ້ອງ, ໃນລະຫວ່າງຖືພາ ມືຖືພາຄວນຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ.