ເຕັກນິກການປູກໝາກໂມອິນຊີ

318

ປັດຈຸບັນເອີ້ນໄດ້ວ່າໝາກໂມເປັນພືດເສດຖະກິດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມໃນການບໍລິໂພກ ແລະ ປູກເປັນສິນຄ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າໃນທຸກມື້ນີ້ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເປັນຕົວເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝາກໂມ ໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແມ່ນມີຫຼາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍລໍາ ກະສິກໍາ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮຽບຮຽງເອົາວິທີການປູກໝາກໂມອິນຊີແບບງ່າຍໆມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ລອງນໍາໄປປະຕິບັດນໍາກັນ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການກຽມດິນ: ໄຖດິນ ແລະ ແປງໃຫ້ເປັນແຖວແລ້ວຮອງພື້ນດ້ວຍປຸ໋ຍຄອກທີ່ກຽມໄວ້ພໍປະມານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄຖດິນປົກໄວ້ຄືນແລ້ວຂຸດເປັນຂຸມຫ່າງກັນປະມານ 80 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອກຽມຢອດແກ່ນພັນ.

ການກຽມແກ່ນພັນ: ຖ້າດິນບໍ່ມີ ຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍໃຫ້ນໍາແກ່ນພັນແຊ່ນໍ້າກ່ອນລົງຢອດ ແຕ່ຖ້າດິນຊຸ່ມພໍກໍສາມາດນໍາແກ່ນພັນລົງຢອດເລີຍ, ຫຼັງຈາກມື້ຢອດ 5 – 7 ມື້ ຍອດອ່ອນໝາກໂມຈະພົ້ນຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ.

ການໃຫ້ນໍ້າ: ຄວນຫົດນໍ້າໃຫ້ທົ່ວສວນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ທົ່ວເຖິງແຕ່ຕົ້ນຈົນຮອດຍອດໝາກໂມ, ໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມພໍປະມານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການບົວລະບັດ: ເມື່ອເລີ່ມແຕກໃບແທ້ໃຫ້ສີດນໍ້າໝັກໄລ່ແມງໄມ້ ແລະ ປຸ໋ຍໝັກອິນຊີນໍ້າອາທິດລະເທື່ອ, ຖ້າເລີ່ມມີແມງເຕົ່າທອງໃຫ້ສີດນໍ້າໝັກໄລ່ແມງໄມ້ 3 ມື້ຕໍ່ເທື່ອ, ແຕ່ຖ້າມີແມງໄມ້ຫຼາຍໃຫ້ສີດມື້ເວັ້ນມື້ ຫຼື ອາດຈະນໍາໄປປະສົມກັບປຸ໋

ຍອິນຊີນໍ້າໄດ້ເລີຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 3 – 4 ອາທິດ ຈະມີໃບແທ້ຫຼາຍຂຶ້ນປະມານ 8 – 9 ໃບ ໃຫ້ສືບຕໍ່ສີດນໍ້າໝັກ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີຄືເກົ່າຈົນກວ່າເຮົາຈະເຫັນວ່າໃບໝາກໂມຂອງເຮົາໃຫຍ່ພໍທີ່ແມງໄມ້ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໃຫ້ມັນໄດ້ຈຶ່ງເຊົາສີດ, ເມື່ອເລີ່ມມີໝາກປະມານ 2 ເດືອນ ກໍຈະເລີ່ມມີເພ້ຍໄຟໃຫ້ຮີບຮ້ອນເດັດໃບທີ່ເປັນພະຍາດຖິ້ມ ແລະ ໝັ່ນກວດເບິ່ງຢູ່ຕະຫຼອດ.

ໄລຍະເວລາເຕີບໂຕ ແລະ ເກັບກ່ຽວ: 1 ເດືອນເຄິ່ງ ໂດຍປະມານໜ່ວຍໝາກໂມຈະສໍ່າໄຂ່ໄກ່ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ, ສໍາລັບການເກັບກ່ຽວແມ່ນຄວນຕັດກ່ອນໝາກໂມສຸກເຕັມທີ່ 3 – 4 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ, ອີກຢ່າງຖ້າຕັດຕອນມັນສຸກເຕັມທີ່ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໂມຊໍ້າ.

ຂອບໃຈ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ