ລ້ຽງປາແບບປະຢັດຕົ້ນທຶນ

512

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງການລ້ຽງປາຂອງຊາວກະສິກອນ. ປັດຈຸດບັນຊາວກະສິກອນໃນບ້ານເຮົານິຍົມລ້ຽງປາໃນກະຊັງໃສ່ໜອງ ເພາະວ່າມີພື້ນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຫັນມາລ້ຽງປາໃນກະຊັງໃສ່ໜອງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: 1. ສາມາດລ້ຽງໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ; 2. ປະຢັດພື້ນທີ່; 3. ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ງ່າຍ; 4. ປາກິນອາຫານໄດ້ດີ; 5. ປາໃຫຍ່ໄວ; 6. ຕົ້ນທຶນບໍ່ສູງເກີນໄປ ແຕ່ການລ້ຽງແບບນີ້ຊາວກະສິກອນຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶ່ງເຖິງອັດຕາການປ່ອຍ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຢູ່ສະເໝີ ເພາະບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະມີບັນຫາປາຂາດອົກຊີແຊນໄດ້ ແລ້ວທ່ານເດມີປະສົບການລ້ຽງແບບນີ້ບໍ່?