ຮູ້ຈັກກັບການຂາຍແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາ

368

ປັດຈຸບັນລັກສະນະການຊື້ – ຂາຍໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ, ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າມີຈຳນວນເງິນຫຼາຍກວ່າເງິນໃນມືຂອງຜູ້ຊື້ ການປ່ຽນແປງວິທີການຂາຍຈຶ່ງປ່ຽນໄປເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ລູກຄ້າ. ສະນັ້ນ, ຄໍລຳຕະຫຼາດມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີການຂາຍແບບວິທີໃຫ້ຄຳປຶກສາ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຂາຍທີ່ປະຍຸກມາໃຫ້ໃຊ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ການເຈລະຈາ ແລະ ເປັນທັກສະທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂາຍເຂົ້າໃຈລູກຄ້າ ແລະ ສາມາດເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນໄດ້.

ການຂາຍແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາຄືການຂາຍທີ່ຕ້ອງລະບຸບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ ເຊິ່ງບໍ່ເນັ້ນເຖິງການຂາຍສິນຄ້າ ແຕ່ເນັ້ນວິທີການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບລູກຄ້າແທນ, ການຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກເວລາ, ການຟັງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງເປັນທັກສະທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກຂາຍໃນຮູບແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໂດຍສະເພາະການຂາຍແບບ B2B ( Business to Business ) ທຸລະກິດ ຕໍ່ ທຸລະກິດ ຫຼື ການຂາຍຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຂາຍຍົກ, ການຂາຍສິນຄ້າທົ່ວໆໄປ B2C ( Business to Customer ) ຫຼື ສິນຄ້າລາຄາສູງ ແລະ ຕ້ອງການຂາຍຈຳນວນຫຼາຍ, ຂາຍຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ທັກສະການຂາຍໃນຮູບແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ສູງທີ່ສຸດ ເພາະເປັນການຂາຍທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າໃນໄລຍະຍາວ.

ການຂາຍໃນຮູບແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການຂາຍໃນຮູບແບບເນັ້ນໄປທີ່ຜະລິດຕະພັນ: ການຂາຍທີ່ເນັ້ນໄປທີ່ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ປ່ຽນເປັນການຂາຍທີ່ເນັ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແທນ ເຊິ່ງເປັນຜົນໂດຍກົງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນ ມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນຂອງລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນຈຸດເນັ້ນການຂາຍຈາກຜູ້ຂາຍໄປເຖິງຜູ້ຊື້, ການປ່ຽນແປງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຊື້ລາຍໃໝ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມກຽມພ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ບາງຄັ້ງຜູ້ຊື້ກໍມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຈົນສັບສົນກັບຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງຕ້ອງການສຶກສາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລາຍລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ຂາຍໃນອະດີດອາດຈະນັ່ງຢູ່ເສີຍໆສິນຄ້າກໍຂາຍໄດ້ ແຕ່ປັດຈຸບັນຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນວ່ອງໄວ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງຜູ້ຊື້ຈຶ່ງຈະສາມາດຂຶ້ນມາຢືນຢູ່ແຖວໜ້າໄດ້.

ເຕັກນິກການຂາຍຮູບແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ທັກສະການເຂົ້າຫາລູກຄ້າສະໄໝໃໝ່: ຄຸນສົມບັດ 4 ຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂາຍເປັນທີ່ປຶກສາໄດ້ ຄື: 1). ການຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກເວລາ; 2). ການສ້າງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທັງໆທີ່ກຳນົດຂຶ້ນເອງ ແລະ ທົ່ວໆໄປ; 3). ການເຈລະຈາໂຕ້ຕອບແບບສະຫຼາດແຫຼມຄົມຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ການຂໍຕໍ່ລອງ ແລະ 4). ການໃຫ້ຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກກັບລູກຄ້າ ແລະ ການໃສ່ໃຈໃນການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ໃນການຂາຍແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາພະນັກງານຂາຍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຈະຖືກປ່ຽນເປັນຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກດັດແກ້ ແລະ ປ່ຽນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ຄວາມສາມາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາການຂາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງເປັນທັກສະທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຜ່ານການຝຶກຝົນທີ່ເໝາະສົມ, ການປະຊຸມທີມງານຂາຍມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາຈະຕ້ອງຊອກຫາເຕັກນິກໃໝ່ໆ, ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້.