ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້!! ຝຶກທັກສະການຫຼິ້ນຂອງລູກແນວໃດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ

343

ສຳລັບລູກນ້ອຍຈະເຂົ້າໄວອາຍຸ 1 ປີ ທໍາອິດ ຖືເປັນໄລຍະທີ່ກຳລັງພັດທະນາການທາງດ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຫັດຍ່າງເອງ, ຮຽນປາກ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ແມ່ທັງຫຼາຍຖ້າຢາກໃຫ້ລູກມີພັດທະນາການດີຂຶ້ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບໄວ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ແມ່ຊວນລູກຫລິ້ນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກກາລະ-ເທສະ ເພື່ອສົ່ງເສີມພັດທະນາການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຊ່ວງເກີດໃໝ່ – 3 ເດືອນ ລູກຈະຮຽນຮູ້ຜ່ານການແນມເຫັນ ແລະ ການຟັງ ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເນັ້ນການເວົ້າສື່ສານ, ໝັ່ນເຝິກເລື້ອຍໆຈົນລູກຈະລຶ້ງ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັງຫວະໃນການສື່ສານກັບມາ

4 – 6 ເດືອນ: ລູກເລີ່ມປີ້ນຄວໍ້າເອງໄດ້ ແນະນໍາໃຫ້ແມ່ປ່ຽນທ່າທາງ ເພື່ອປ່ຽນມຸມມອງໃໝ່ໆ ໃຫ້ກັບລູກ ຊວນຫຼິ້ນກິດຈະກຳທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນເຊັ່ນ ຫລິ້ນຈ໊ະເອ໋ ເພື່ອເຝຶກການສັງເກດ ແລະ ເຝຶກຈັງຫວະການສື່ສານຂອງລູກ

ຊ່ວງ 7-9 ເດືອນ: ລູກໄວອາຍຸນີ້ຈະໃຊ້ສາຍຕາ ກ້າມຊີ້ນແຂງແຮງຂຶ້ນເລີ່ມຄານໄດ້ ແນະນໍາໃຫ້ຊວນລູກຫຼິ້ນເກັບເຄື່ອງຂອງ ເພາະຊ່ວຍເສີມສ້າງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຍັງເຝິກການເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນຂອງອະໄວຍະວະສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ ມື ແລະ ຕາ ຫາກລູກເຮັດທ່າຈະໂຍນເຄື່ອງໃຫ້ເວົ້າ “ອັນນີ້ແມ່ຂໍເດີ້ ” ເພື່ອເຝິກການສື່ສານ

ຊ່ວງ 10-12 ເດືອນ: ລູກໄວອາຍຸນີ້ຈະສື່ສານໄດ້ດີຂຶ້ນ ເລີ່ມຍືນ ແລະ ຍ່າງໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ແມ່ຊວນລູກຫຼິ້ນຮ້ອງເພງປະກອບທ່າທາງ ເພື່ອເຝິກການສື່ສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງແມ່ສາມາດເລັ່ງຈັງຫວະໃຫ້ມ່ວນຂຶ້ນ ຫຼື ເວັ້ນຈັງຫວະໃຫ້ລູກນຳເພື່ອເຝິກການໂຕ້ຕອບກັບ