ມາຮູ້ກັນ! ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລູກນ້ອຍສ່ຽງແພ້ນົມງົວຕັ້ງແຕ່ເກີດ

316

ເມື່ອແມ່ເລີ່ມຖືພາ ເກືອບວ່າທຸກໆກໍ່ມັກຈະສັນອາຫານທີ່ດີມີປະໂຫຍດ ເພື່ອມາບຳລູງລູກນ້ອຍໃຫ້ຕົນໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ມີພັດທະນາການທີ່ດີ ດ້ວຍການເລືອກກິນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍແຄລຊ້ຽມ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ມັກຈະເລືອກດື່ມນົມເເປັນໂຕຊ່ວຍເສີມແຄລຊຽມໃນຊ່ວງຖືພາທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ.

ແຕ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ເມື່ອແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບໂປຣຕີນນົມງົວຫຼາຍເກີນໄປໃນຂະນະຖືພາ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍແພ້ນົມງົວຕັ້ງແຕ່ເກີດໄດ້ ເພາະການໄດ້ຮັບໂປຣຕີນນົມງົວຫຼາຍເກີນໄປຮ່າງກາຍລູກກໍຈະຕໍ່ຕ້ານ ຫຼື ເກີດການແພ້ໂປຣຕີນໃນນົມງົວນັ້ນເອງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ແມ່ສາມາດດື່ມນົມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງງົດອາຫານກຸ່ມສ່ຽງເປັນພິເສດ ເພາະຈາກການສຶກສາ ພົບວ່າການງົດອາຫານກຸ່ມສ່ຽງຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍບໍ່ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ລູກຈະແພ້ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ການກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງສົມດຸນຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຫຼຸດໂອກາດສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍຕໍ່ພາວະພູມແພ້ໄດ້.

ນອກຈາກກິນນົມແລ້ວ ສາມາດເສີມແຄລຊ້ຽມໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ໂດຍກິນອາຫານປະເພດໄຂ່, ຊີ້ນສັດທຸກຊະນິດ ຖົ່ວ ແລະ ເຕົ້າຮູ້ລວມທັງປາ ແລະ ຕັບຮ່ວມກັບອາຫານຫຼັກ 5 ໝູ່ເປັນປະຈຳ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບແຄລຊ້ຽມ ແລະ ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍສົ່ງເສີມພັດທະນາການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.