ບັນຫາຫີນປູນແຂ້ວຈະໝົດໄປ ພຽງໃຊ້ວິທີນີ້

386

ຄາບຫີນປູນຢູ່ແຂ້ວແມ່ນຫຍັງ ?  ຄາບຫີນປູນ ຫຼື ບາງຄົນເອີ້ນວ່າ ຫີນນໍ້າລາຍ ເປັນການພັດທະນາຈາກຄາບແບສທີເຣຍ ພຣາກ (plaque) ຫຼື ເອີ້ນກັນຕາມພາສາທົ່ວໄປແມ່ນຫີນ “ຂີ້ແຂ້ວ” ມີລັກສະນະໃສໆບາງໆ ເກາະໂຕຢູ່ບໍລິເວນໂຄນແຂ້ວໃກ້ຂອບເຫືອກ ອາດມີສີເຫຼືອງ ຫຼື ເທົາ ຄາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ແມ່ນຫຼັງຈາກການຖູແຂ້ວພຽງ 2-3 ນາທີ ເປັນເມືອກໃສໆ ຂອງນໍ້າລາຍມາເກາະທີ່ໂຕແຂ້ວ.

ຄາບຫີນປູນ ເກີດຈາກການຕົກຕະກອນຂອງແຄສຊ່ຽມ ແລະ ຟອດເຟດ ເຊິ່ງເປັນແຮ່ທາດທີ່ມີຢູ່ໃນນໍ້າລາຍ ຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງກິນອາຫານໂດຍສະເພາະອາຫານປະເພດ ຄາໂບໄຮເຣດ ທີ່ມີແປ້ງ ແລະ ນໍ້າຕານ ແລ້ວເຮົາທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວບໍ່ພຽງພໍ ແບສທີເຣຍທີ່ຢູ່ໃນປາກຂອງເຮົາ ກໍ່ຈະໃຊ້ນໍ້າຕານທີ່ຕິດຢູ່ຕາມຊອກແຂ້ວຂອງເຮົາເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ເພື່ອສ້າງກົດ ແລະ ສານພິດ.

ຄາບຫີນປູນສາມາດກຳຈັດອອກໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປຂູດອອອກ ບາງຄົນບໍ່ຢາກໄປຂູດຫີນປູນອອກຈາກແຂ້ວ ເພາະບໍ່ຢາກເສຍເງິນ ແຕ່ຫາກປ່ອຍໃຫ້ຫີນປູນອອກມາເກາະທີ່ແຂ້ວ ຫຼື ທັບຖົມເພີ່ມຂື້ນດົນໆ ກໍ່ຈະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຂ້ວແມງໄດ້ ແລະ ຍັງອາດຈະລາມໄປເຖິງເຫືອກອັກເສບ ຫຼື ອາດເຖິງຂັ້ນທຳລາຍຮາກແຂ້ວ ຈົນເຮົາອາດຕ້ອງເຮັດຮາກແຂ້ວທຽມ ເຊິ່ງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າການໄປຂູດແຂ້ວຫຼາຍເທົ່າ.

Closeup on young woman brushing teeth

ຄວາມຈິງແລ້ວສາມາດປ້ອງກັນການເກີດຄາບຫີນປູນໄດ້ ຫາກເຮົາຖູແຂ້ວໃຫ້ຖືກວິທີ ເຮົາກໍຈະປ້ອງກັນການເກີດຄາບຫີນປູນໄດ້. ຄວນຖູແຂ້ວຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອ ພ້ອມທັງໃຊ້ດ້າຍຂັດແຂ້ວຫຼັງຈາກການຖູແຂ້ວ ລວມເຖິງການໄປພົບໝໍທຸກໆ 6 ເດືອນ ເພື່ອຂູດຫີນປູນອອກ.