ຈໍາພອນ ມີແຜນເຮັດນາແຊງ13.000 ກວ່າເຮັກຕາ

548

ຈາກການໃຫ້ສໍາພາດ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາລຸຍ ຍາດຕິວົງ ເຈົ້າເມືອງຈໍາພອນຕໍ່ນັກຂ່າວໃນ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ວ່າ: ເມືອງຈໍາພອນແມ່ນເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກກັບໄພ ທໍາມະຊາດນໍ້າຖ້ວມທີ່ຜ່ານ ມາ, ຊຶ່ງໄພນໍ້າຖ້ວມປີນີ້ ແມ່ນ ຮຸນແຮງກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງ ກໍ່ເວົ້າໄດ້ວ່າມີປະຊາຊົນຫລາຍຄອບຄົວພາຍໃນເມືອງບໍ່ສາມາດຕັ້ງໂຕຮັບມືກັບໄພທໍາມະ ຊາດໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ ເພາະເກີດນໍ້າ ຖ້ວມເພິ່ມຂຶ້ນໄວກະທັນຫັນເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນຫລວງ ຫລາຍໄດ້ແຕ່ເຄື່ອງຕາຄີງເພື່ອເອົາຕົຫລອດ ຫນີໄປຢູ່ທີ່ສູງ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ແລະອາຫານການກິນຂອງໃຊ້ ຂອງສອຍ, ເຄື່ອງຄ້າຂອງ ຂາຍຖືກຈົມກັບນໍ້າ, ບ່າງບ່ອນ ຖືກນໍ້າຖ້ວມສູງປະມານ 4-5 ແມັດ ຂອງເຮືອນຂະຫນາດ ສອງຊັ້ນ ແລະຖ້ວມຫລັງຄາ ເຮືອນທີ່ເຮັດຊັ້ນດຽວ. ຈໍານວນ ໜຶ່ງ ກໍ່ເກີດເປັນໄຂ້, ເປັນລົມ ຫາມສົ່ງໄປໂຮງໝໍເພາະເຫັນ ພາບກັບໄພທໍາມະຊາດ.

ເພື່ອເປັນການທົດແທນກັບ ຜົນເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນກໍ່ໄດ້ມີຄວາມ ພະຍາຍາມເລັ່ງຟື້ນຟູຢ່າງທັນ ທີທັນໃດ, ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນ ພາກ ສ່່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງເກັບກໍາ ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການ ຜະລິດກະສິກໍາໃນນີ້ກໍ່ມີເນື້ອ ທີ່ການປູກເຂົ້າ, ພື້ນຖານລະ ບົບຊົນລະປະທານ, ຄອງ ເໝືອງ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ສັດລ້ຽງ , ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ແນວພັນເຂົ້າ – ແນວພັນພືດ ເພື່ອ ຂຶ້ນແຜນສະເໜີງົບປະມານ ພ້ອມລົງມືປັບປຸງກະກຽມເນື້ອທີ່ເຮັດນາແຊງແຕ່ຫົວທີ ຊຶ່ງໃນ ປີນີ້ເມືອງຈໍາພອນມີແຜນເຮັດ ນາແຊງປະມານ 13.000 ກວ່າເຮັກຕາ ຈາກນີ້ກໍ່ດໍາເນີນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ແລະການລ້ຽງສັດ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບ ຄົວຂອງປະຊາຊົນ.

ຊຶ່ງໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາມີ ປະຊາຊົນຫລາຍບ້ານໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ແລະເສຍຫາຍສໍາລັບ ເນື້ອທີ່ການຜະລີດກະສິກໍາປູກ ເຂົ້າມີນາປີຖືກເສຍຫາຍເຖິງ 12.370 ເຮັກຕາຂອງເນື້ອທີ່ ປັກດໍາທັງໝົດ 20.900 ເຮັກ ຕາ, ມີໜອງປາຖືກຖ້ວມ ແລະ ເສຍຫາຍຈໍານວນ 650 ໜອງ, ມີລູກປາເກືອບ 1 ລ້ານ, ສັດ ປະເພດຕ່າງໆຕາຍມີ: ຄວາຍ 3 ໂຕ, ງົວ 27 ໂຕ. ແບ້ 45 ໂຕ, ໜູ 41 ໂຕ, ສັດປີກ 8.128 ໂຕ, ຈາກນີ້ກໍ່ມີລະບົບ ຊົນລະປະທານເສຍຫາຍ ແລະເປ້ເພ 34 ໂຄງການ, ໃນ ນີ້ມີລະບົບຄອງເໝືອງ 12 ໂຄງ ການ, ອ່າງເກັບນໍ້າມີ 10 ຈຸດ, ຈັກສູບນໍ້າ 12 ໂຄງການທັງ ຫມົດນີ້ມີຜົນເສຍຫາຍ 14.350 ລ້ານກີບ.

ນອກຈາກຜົນເສຍຫາຍ ທາງດ້ານກະສິກໍາແລ້ວ, ດ້ານ ສາທາລະສຸກ, ສືກສາ ແລະໂຍ ທາທິການ-ຂົນສົ່ງກໍ່ມີຄວາມ ເສຍຫາຍຈໍານວນຫລວງ ຫລາຍເຊັ່ນວ່າ: ຂົງເຂດສາທາ ລະນະສຸກເສຍຫາຍປະມານ ເກືອບ 40 ລ້ານກີບ, ສືກສາ 100 ກວ່າລ້ານກີບ ແລະໂຍທາ ທິການປະມານ 31.346 ລ້ານກີບ.
ໂດຍເມືອງຈໍາພອນ ມີ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເລັ່ງດ່ວນກໍ່ ແມ່ນເຂົ້າກິນປະມານ 3 ເດືອນ, ຈໍານວນ 25.000 ກວ່າຄົນ ຈໍານວນ 26 ບ້ານ, ຢາປົວພະ ຍາດ, ເຄື່ອງດູດນໍ້າເພື່ອເຮັດອະ ນາໄມນໍ້າສ້າງ, ວິດຖ່າຍ, ແນວ ພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພືດ, ກະສອບ ຊາຍເພື່ອຕັນຫ້ວຍໜອງຄອງ ບຶງເພື່ອກັກເກັບນໍ້າເຮັດນາ ແຊງ, ປູກພືດ ແລະອື່ນໆ

ຂໍ້ມູນສະຫວັນພັດທະນາ