ແນະນຳວິທີການປູກ ກະຊາຍຂາວ

159

ການປູກ ກະຊາຍຂາວ ກໍຄ້າຍຄືກັບການປູກຂີງ ແຕ່ຈະມີເຕັກນິກແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີ ກ່ຽວກັບ ການປູກກະຊາຍຂາວ ເພື່ອບາງທ່ານຈະສາມາດປູກເອງທີ່ເຮືອນ ຫຼື ບາງທ່ານອາດຈະຢາກປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ.

ກະຊາຍ ຈະມີທັງສີຂາວ ແລະ ເຫຼືອງ (Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale) ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf ເປັນພືດລົ້ມລຸກ ມີລຳຕົ້ນ ແລະ ມີເຫງົ້າຄືກັບ ຂີງ, ຂ່າ, ມັນຕົ້ນ… ແຕ່ຮູບຫຼັກຂອງ ກະຊາຍ ຈະຄ້າຍຄືໂສມ ແຕ່ບໍ່ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວຄືກັບໂສມ.

May be an image of food

ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ 2 ວິທີຄື: ປູກດ້ວຍຕົ້ນ ແລະ ເຫງົ້າຫົວ, ພັນທີ່ດີຄວນມີອາຍຸປະມານ 7-9 ເດືອນ ລັກສະນະສົມບູນ ຈະບໍ່ມີໂລກ ຫຼື ແມງໄມ້ລົບກວນ. ເຊິ່ງກ່ອນຈະປອກຄວນແຊ່ໃນນໍ້າຢາປ້ອງກັນເຊື້ອຣາ ແລະ ສານປ້ອງກັນແມງໄມ້ພື້ນດິນກ່ອນ 30 ນາທີ ເໝາະສຳເລັບການປູກໃນດິນຜົງ ເກັບນໍ້າໄດ້ ຫຼື ພື້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນດິນດາກ ແລະ ຄວນປູກທ້າຍເດືອນເມສາ ຫາ ພຶດສະພາ ໄປ ເພາະກະຊາຍຈະເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ.

ວິທີປູກໃນຖັງ: ຕັດຫົວ ຫຼື ເຫງົ້າ ທີ່ສົມບູນໃຫ້ຕິດຮາກ ປະມານ 2-3 ຮາກ ທາປູນແດງໃສ່ບ່ອນທີ່ຕັດ ນຳໄປຕາກໃນບ່ອນຮົ່ມ ຈົນກວ່າປູນຈະແຫ້ງ, ຈາກນັ້ນນໍາເຫງົ້າທີ່ໄດ້ໄປແຊ່ນໍ້າປະໄວ້ປະມານ 2 ຄືນ ກຽມໄວ້ປະມານ 3-5 ຫົວຕໍ່ຖັງ, ນຳດິນທີ່ຈະປູກມາຕາກແດດ ປະມານ 7 ມື້ ແລ້ວນຳໄປປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກ ໃນອັດຕາດິນ 2 ສ່ວນ ຕໍ່ປຸ໋ຍ 1 ສ່ວນ.

May be an image of food

ກະຖັງທີ່ນໍາມາໃຊ້ຄວນສູງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ກວ້າ, ຈາກນັ້ນກໍນໍາເຫງົ້າກະຊາຍລົງປູກໃນຖັງ ແລ້ວປົກດ້ວຍດິນ ຈາກນັ້ນກໍຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມແບບນັ້ນ ປະມານ 1 ເດືອນກະຊາຍກໍຈະແຕກໜໍ່ເປັນຍອດອ່ອນພົ້ນຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນແລ້ວ.

ຫາກຈະປູກເປັນໜານ ຫຼື ແປງ: ກໍໃຫ້ໄຖດິນຕາກແດດໄວ້ 7 ມື້ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ, ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ ແລະ ພວນດິນອີກຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ດິນໂປ່ງລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີ, ຍົກແປງ ຫຼື ໜານໃຫ້ສູງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອກັນດິນຫຍຸບເມື່ອຝົນຕົກໃສ່, ຈາກນັ້ນກໍ່ນໍາເຫງົ້າກະຊາຍມາແບ່ງສ່ວນ ຕັດແຕ່ງຮາກໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 2 ຮາກ ແລ້ວນໍາເຫງົ້າທີ່ກຽມໄວ້ໄປປູກໃນຂຸມຢູ່ແປງຂະໜາດ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຫ້ປູກຫ່າງກັນ 30×30 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວປົກດິນສະເໝີ.

ຈາກນັ້ນກໍນໍາເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງມາປົກແປງ ຫຼື ໜານໄວ້ໃຫ້ເຟືອງມີຄວາມໜາປະມານ 2 ນິ້ວພ້ອມກັບຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນວັດສະພືດ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ແລະ ໃຫ້ໝັ່ນຫົດນໍ້າ 2-3 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງ.

ວີທີເກັບກ່ຽວ: ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 7-8 ເດືອນ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງລຳຕົ້ນຂອງກະຊາຍ ຫາກລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ້ຫ່ຽວ ແລະ ເຫຼືອງຍຸບຕົວລົງ ກໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍຫົດນໍ້າໃຫ້ດິນຊຸ່ມກ່ອນ ຫາກເປັນດິນຜົງ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ມືຈັບທີ່ເຫງົ້າຕົ້ນ ແລ້ວດຶງຂຶ້ນມາເລີຍ ຫຼື ຈະໃຊ້ສຽມ ແລະ ຈົກຂຸດກໍ່ໄດ້.

May be an image of outdoors

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ສຳລັບກະຊາຍ ແມ່ນລະວັງໂຣກເນົ່າ ໂດຍສະເພາະພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີສະພາບເປັນກົດ ຫຼື ດິນມີມີການໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີໃນປະລິມານຫຼາຍມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນປູກກະຊາຍໃນພື້ນທີ່ດິນເກົ່າຊໍ້າຫຼາຍປີ ຕ້ອງມີການປັບປຸງດິນກ່ອນໂດຍການປະສົມປູນຂາວໃນດິນອັດຕາສ່ວນ 200-300 ກິໂລຕໍ່ໄລ່.

ຄຸນປະໂຫຍດ: ກະຊາຍເປັນສະໝຸນໄພໃນແງ່ການບຳລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນຢາບັນເທົາອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ກະເພາະ, ລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ, ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ, ຂົມ ແລະ ກິ່ນຂິວສະເພາະໂຕ.