ຈີນເສີມຄວາມແຂ່ງແກ່ນດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

605

ຈີນເລັ່ງຊຸກຍູ້ການກວດກາ ແລະ ເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,ທັງເລັ່ງເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດ.

ໃນປີ2019ທີ່ຜ່ານມາ,ຈີນໄດ້ໂອນສິດທິ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນວຽກງານດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ307.000ຄັ້ງ.ຍອດການຄ້າຈາກຂໍ້ຕົກລົງທາງເທັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາມີມູນຄ່າ928.690ລ້ານຢວນ,ພ້ອມທັງເລັ່ງດໍາເນີນໂຄງການໃນດ້ານນີ້ຈໍານວນຫຼາຍ.

ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ມີການພັດທະນາເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາກໍາລັງເກີດຮູບແບບໃໝ່ຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.

ຈີນກໍານົດຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງພະລັງອໍານາດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາໄລຍະປີ2021-2035ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທັງນີ້ຈີນໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານົດກົດລະບຽບລະຫວ່າງປະເທດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາໃນອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ.