ມົນລະພິດທາງອາກາດປັດໄຈສ່ຽງຄົນຕິດໂຄວິດອາການໜັກ

451

ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດສູງອາດຈະເປັນປັດໄຈສ່ຽງໜຶ່ງສໍາລັບຄົນຕິດໂຄວິດ-19ທີ່ມີອາການໜັກ.

ນັກວິທະຍາສາດລະບຸເຖິງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດກັບອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຮ້າຍໄວ້ເຊັ່ນກັນ.

ປະເທດໃດທີ່ມີລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດສູງແຜນຮັບມືຂອງປະເທດນັ້ນຕ້ອງພິຈາລະນາເລື່ອງນີ້ນໍາອີກເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນກໍາລັງມີການວິເຄາະສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທະວີບອາເມຣິກາ,ອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີ ແລະ ນໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາເຮັດແຜນທີ່ເມືອງທີ່ມົນລະພິດທາງອາກາດຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆນໍາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ປະກອບການເຮັດແຜນຮັບມືກັບານລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.