ໂຄວິດ-19ບໍ່ຄວນຖືກຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

658

ທ່ານ ອິງເກີ ແອນເດີສັນ ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຫຼືຢູເອັນອີພີກ່າວວ່າ:ປະລິມານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ລັດຖະບານຂອງຫຼາຍປະເທດກໍາລັງຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ບໍ່ຄວນຖືກຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜູ້ຄົນຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈສັນຍານຕ່າງໆຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮູ້ວ່າພະຍາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ອະນາຄົດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນແນວໃດເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19ແນວໃດກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສິ່ງທີ່ເຫັນທາງບວກບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນຫຼືການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ຫຼຸດລົງເປັນພຽງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກມັນຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງທາງເສດຖະກິດທີ່ເສົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂອງມວນມະນຸດ.

ການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງພະຍາດຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ ແລະ ສິ່ງເປິເປື້ອນອັນຕະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນຈໍານວນຫຼາຍ.ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຮູບແບບຂອງການຕອບສະໜອງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ,ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດກໍບໍ່ແມ່່ນສໍາລັບນັກສິ່ງແວດລ້ອມ.