ອາເມຣິກາທົດລອງແຈກເງິນລ້າໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ

355

ເຈົ້າເມືອງ ສະຕ໊ອກຕັນ ໃນອາເມຣິກາຮ່ວມມືກັບອົງກອນບໍ່ສະແຫວງຫາກໍາໄລທົດລອງໂຄງການແຈກເງິນລາຍໄດ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວເນັ້ນແຈກເງິນລ້າໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກໂດຍໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກຸມພາປີ2019ເປັນຕົ້ນມາເນື່ອງຈາກຜົນສໍາຫຼວດກ່ອນເຮັດໂດຍຊີ້ບອກວ່າປະຊາກອນໃນເມືອງບໍ່ມີເງິນສົດສໍາຮອງເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຍາມສຸກເສີນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນນອກເໜືອຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍເດືອນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕ້ອງຢືມເງິນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ວົງຈອນໜີ້.

ໂດຍການດໍາເນີນງານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງກອນບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ ແລະ ມູນນິທິເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງເມືອງ ສະຕ໊ອກຕັນໂດຍກຸ່ມຕົວ່າງປະຊາກອນໃນເມືອງສະຕ໊ອກຕັນ125ຄົນມາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອຮັບເງິນລາຍໄດ້ພື້ນຖານແບບໃຫ້ລ້າ,ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆເດືອນລະ500ໂດລາເປັນເວລາ18ເດືອນຊ້ອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດ ແລະ ນັກວິເຄາະປະຈໍາໂຄງການຈະປະເມີນຜົນຢູ່ເປັນໄລຍະໆ.

ການສຸ່ມຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈະພິຈາລະນາຈາກລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົວເຮືອນທີ່ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນທຸກຍາກ ແລະ ຕ້ອງມີທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນໃນເມືອງ ສະຕ໊ອກຕັນ.