ຫວຽດນາມຫັນໄປປູກພືດເສດຖະກິດແທນການປູກເຂົ້າ

383

ລັດຖະບານຫວຽດນາມປັບແຜນຍຸດທະສາດກະສິກໍາໃໝ່ດ້ວຍການຫຼຸດເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າກວ່າ5ແສນເຮັກຕາໂດຍຫັນໄປປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນທົດແທນເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ.

ທ່ານ ຫວງຽນ ຊວນ ກວງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາຫວຽດນາມກ່າວວ່າ:ລັດຖະບານຫວຽດນາມກໍາລັງພິຈາລະນາປັບຫຼຸດເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າເພື່ອປູກພືດເສດຖະກິດອື່ນທົດແທນເນື່ອງຈາກການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອການສົ່ງອອກພຽງຢ່າງດຽວມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເສີມການນຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຫວຽດນາວາງຕັ້ງເປົ້າຫຼຸດເນື້ອທີ່ນາລົງກວ່າ500.000ເຮັກຕາຫຼືປະມານ3,5ລ້ານໄລ່ຈາກແຕ່ກ່ອນທີມີຢູ່ທີ່ປະມານ4,1ລ້ານເຮັກຕາເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດເຂົ້າຫຼຸດລົງປີລະ3-4ລ້ານໂຕນ,ແຕ່ຢູທີ່ລະດັບີ່ບໍ່ກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາຫານຂອງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້,ຫວຽດນາມຍັງຈະເນັ້ນໜັກໄປທີ່ການພັດທະນາເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຂອງເຂົ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການຜະລິດນໍ້າມັນຮໍາເຂົ້າທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດສູງກວ່າ.