ເລີດຄັກ ມິຕິໃໝ່ຂອງການຖ່າຍພິເວດດິ້ງ ຖ່າຍຢູ່ສຸສານ

90

ເລີດສຸດເລີດ ມິຕິໃໝ່ຂອງການຖ່າຍພິເວດດິ້ງ ແບບຫຼອນໆ ຖ່າຍຢູ່ສຸສານ

ເປັນການຖ່່າຍໂລເຄຊັນໃໝ່ ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື

.

ເກັບໄວ້ເບິ່ງໄວ້ລອງ

.

ຄອບໄຂວ່ຄັກແນ່ນະຈະ