ຕໍ່ກັບເຫດການນີ້ ມີຄວາມຜິດທັງເມຍຫຼວງ, ເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວ

370

ຕໍ່ກັບເຫດການນີ້ ມີຄວາມຜິດທັງເມຍຫຼວງ, ເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວ.
ອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວແມ່ນຜິດດັ່ງລຸ່ມນີ້

1 ເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວ ແມ່ນຜິດໃນສະຖານທຳມິດສະຈານ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ (ມ. 247 ປມ.ອາຍາ)


2 ເມຍຫຼວງຜິດໃນສະຖານທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 7 ປີ ຫາ 15 ປີ (ວັກສອງ) ຫຼື ອາດເຂົ້າຄ່າຍພະຍາຍາມຄາດຕະກຳ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ (ມ. 188, 149 ປມ.ອາຍາ)

ສຳລັບການປະກັນຕົວນັ້ນແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງດຳເນີນຄະດີສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການສັ່ງຟ້ອງຕາມກົດໝາຍຈົນກວ່າຈະມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ.

 

ພາຍຫຼັງມີຄຳຕັດສິນຂອງສານແລ້ວ ເມຍຫຼວງຈະບໍ່ໄດ້ຈຳຄຸກເທື່ອ ຫຼື ເອີ້ນວ່າການໂຈະການປະຕິບັດໂທດຕັດອິດສະລະພາບໄວ້ກ່ອນ ຈົນກວ່າລູກຈະມີອາຍຸຮອດ 1 ປີຂຶ້ນໄປແລ້ວຜູ້ກະທຳຜິດ ຫຼື ເມຍຫຼວງນັ້ນຕ້ອງມາປະຕິບັດໂທດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ (ມ.103 ປມ.ອາຍາ).

ສ່ວນເມຍນ້ອຍກໍຕ້ອງຮັບໂທດເຊັ່ນກັນໃນຂໍ້ຫາທຳມິດສະຈານຕາມມາດຕາ 24