ສະພາບອາກາດຕົວຈິງ ປະຈຳວັນທີ 09 ພຶດ​ສະ​ພາ 2020

856

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກຕາຕະລາງລາຍງານສະພາບອາກາດປະຈໍາວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020

ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນໃນການໄປມາ, ທໍາການຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ ເພື່ອຈະໄດ້ມີແຜນຮັບມື

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດສະພາບອາກາດໃນແຕ່ລະແຂວງໄດ້ລະບຸລະອຽດໃນຕາຕະລາງ