ພົບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂະໜາດ 500ປອນຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຫ່າງຈາກຊຸມຊົນພຽງ 3ກິໂລແມັດ

803

ມື້ນີ້ວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020 ທີມງານກວດກູ້ລະເບີດ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອັງກິດ, ລົງກວດສອບຢູ່ບ້ານລັງຄັງ ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ພົບລະເບີດໃຫ່ຍບໍ່ທັນແຕກ

ຂະໜາດ 500 ປອນ 2 ໜ່ວຍ,ລະເບີດ 2 ໜ່ວຍຢູ່ຫ່າງກັນພຽງ 30ແມັດ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດຊຸມຊົນພຽງ 3 ກິໂລແມັດ.

ຜ່ານຈາກການກວດສອບຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການ ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ໃນການຂຸດ ອອກຈາກໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອນຢ້າຍໄປເຂດປອດໄພເພື່ອການທໍາລາຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.