ມີອີກແລ້ວ ພົບອາຫານທະເລ ແຊ່ຢາ “ດອງສົບ”

360

ຫາກໍ່ທຳລາຍຜ່ານມາໝາດໆ ກ່ຽວກັບກັບການໃຊ້ສານຟໍມາລີນແຊ່ອາຫານທະເລ ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ຫຼ້າສຸດມີລາຍງານອີກແລ້ວ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2019 ວ່າ ມີການໃຊ້ສານດັ່ງກ່າວແຊ່ດອງອາຫານທະເລຢູ່ ຕະຫຼາດສາມັກຄີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ສານຟໍມາລີນ ຫຼື ຮູ້ຈັກດີໃນນາມ “ຢາດອງສົບ” ເປັນສານເຄມີອັນຕະລາຍ ເຊິິ່ງໃນວົງການແພດຈະໃຊ້ໄວ້ເປັນຢາດອງສົບ ຄົນຕາຍບໍ່ໃຫ້ເນົ່າເປື່ອຍ, ໃຊ້ເປັນຢາອົບ, ຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຟອກໜັງ. ສ່ວນໃນອຸດສາຫະກຳ ຈະໃຊ້ເປັນຢາຍ້ອມຜ້າ ແລະ ໃນທາງການກະເສດ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການເກັບມ້ຽນຜົນຜະລິດຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ ເພື່ອປ້ອງກັນແມ້ງໄມ້ ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນອາຫານຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະສານເຫຼົ່ານີ້ເປັນສານທີ່ພາໃຫ້ກໍ່ເຊື້ອມະເຮັງ.

ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ ສານຟໍມາລິນ ເປັນສານເຄມີທີ່ມີພິດ ເມື່ອຫາກສູບດົມເຂົ້າໄປ ຈະມີຜົນຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈຄື ຈະແສບດັງ, ເຈັບຄໍ, ໄອ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຫາກສູບເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ປອດອັກເສບ, ນໍ້າຖ້ວມປອດ ແລະ ອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້.

ສ່ວນລະບົບຜິວໜັງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜື່ນຄັນ ຈົນເຖິງຜິວໜັງໄໝ້ ຫຼື ອາດປ່ຽນເປັນສີຂາວໄດ້ ຫາກສຳຜັດກັບສານຟໍມາລີນໂດຍກົງ. ເມື່ອນຳອາຫານທີ່ມີສານປົນເປື້ອນຂອງສານຟໍມາລີນເຈືອປົນຢູ່ ເມື່ອນໍາໄປຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະເກີດພິດຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ມີອາການເຈັບຫົວຮຸນແຮງ, ເຈັບທ້ອງ, ປາກຄໍແຫ້ງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ປັດສະວະອອກເປັນເລືອດ ແລະ ມີເຫື່ອອກ.

ເຊິ່ງເຄີຍມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ທີ່ກິນສານຟໍມາລິນປະມານ 2 ບ່ວງກາເຟ ເພື່ອຂ້າຕົວຕາຍນັ້ນ ພົບວ່າໃຊ້ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງຫຼັງໄດ້ຮັບສານດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຜ່າສົບສັນນະສູດພບວ່າມີແຜໄໝ້ໃນຫຼອດອາຫານ, ກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ນ້ອຍ.