ຂົວຈົມຫ້ວຍຕະກອຍ1-2ລົດບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້

269

ສະພາບເສັ້ນ ທາງບ້ານດົງຫາເມືອງນອງຢູ່ກິໂລແມັດທີ 2+500( ຫ້ວຍກົກເດື່ອໄກ້ກັບຂົວອູ່ ຜູ້ທີ່ຈະສັນຈອນຕ້ອງລະມັດລະວັງ ແລະ ທາງ ນາລົງເກົ່າ ຫາ ແດນວິໄລ ກໍຖືກນ້ຳຖ້ວມຂົວຈົມ ຄື ຂົວຈົມຫ້ວຍສະວຽງ,ຂົວຈົມຫ້ວຍລະຕານ,ຂົວຈົມຫ້ວຍຕະກອຍ1ແລະຈົວຈົມຫ້ວຍຕະກອຍ2 ປັດຈຸບັນແມ່ນນ້ຳໄຫຼຜ່ານແຮງ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້

ຜູ້ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ