ເຕືອນ…ຫ້ວຍລໍາພັນ ລົດນ້ອຍຜ່ານບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

366

ຂົວຫວ້ຍຫລາຍຈຸດຢູ່ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ຖືກນໍ້າຖ້ວມໜັກ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019. ຜູ້ທີ່ຈະເດີ່ນທາງຜ່ານຂົວຫວ້ຍລໍາພັນ ບ້ານລາວີ ອອກສຸ່ແຂວງອັດຕະປື ຕອນນີ້ຂົວຖືກນໍ້າຖ້ວມໜັກລົດນ້ອຍບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້.